موانع پژوهش دانشجويى مطالعه تطبيقى و موردى دانشگاه هاى آزاد و دولتى قم

ضمیمهاندازه
8.PDF2.65 مگابایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم  fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 3/12/95

 

چكيده

پژوهش و توليد علم، رسالت اصلى دانشگاه ها و زمينه ساز توسعه همه جانبه و پايدار جوامع در عصر حاضر است.تحليل واقع بينانه موانع پژوهش، به ويژه براى دانشجويان مى تواند راهگشا و كليد موفقيت دانشگاه ها در اين عرصه مهم باشد. ازاين رو، هدف اين پژوهش، واكاوى عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش هاى دانشجويى از طريق مقايسهموردى دانشگاه هاى آزاد اسلامى و دولتى قم است. روش تحقيق توصيفى ـ پيمايشى و جامعه آمارى شامل كل دانشجويان دو دانشگاه هستند كه تعداد 355 نفر از آنان به شيوه تصادفى طبقه اى، به عنوان نمونه آمارى انتخابشدند. تجزيه و تحليل توصيفى داده ها نشان داد: 1. نقش بازدارندگى عوامل انگيزشى، نحوه ارائه خدمات پژوهشى،عوامل ادارى ـ ساختارى، فرهنگى، فردى (فنى و تخصصى)، در پژوهش هاى دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى بيشتراز دانشگاه دولتى است كه با اطمينان 99/0 و 01/0a= تأييد شدند. 2. بين رتبه بندى دانشجويان دو دانشگاه درمورد عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. 3. مهم ترين عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى در دانشگاه آزاد اسلامى عوامل فردى (فنى و تخصصى) و در دانشگاه دولتى نحوه ارائه خدمات پژوهشى است.

 

كليدواژه ها: پژوهش دانشجويى، بازدارنده ها، دانشگاه آزاد اسلامى، دانشگاه دولتى قم.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
93