«نفوذ» در مهندسي محاسبات نخبگان سياسي و نقش آن بر تغيير «هويت» با تأكيد بر ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

مرتضي علويان / استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران                                                                   m.alavian.umz.ac.ir

مهدي محمدي راد / دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه مازندران                   mahdi_mohammadirad@iran.ir

دريافت: 11/2/1396                                                       پذيرش: 25/6/1396

چکيده

روند تصميم‌گيري و سياست‌ورزي دولت‌ها براي مقابله با تهديدات ملي و فراملي متأثر از محاسبات نخبگان سياسي جامعه است. محاسبات نخبگان سياسي عاملي مهم در پيشرفت و ثبات سياسي است که در شاخصه‌هاي توسعة سياسي نقش بارز آن قابل مشاهده است. ازاين‌رو، فشار قدرت‌هاي بزرگ بر کشورهاي در حال توسعه از طريق «نفوذ» در بين نخبگان داخلي و در پي آن تغيير محاسبات آنها و تبديل آن به محاسبات «غيرخودي» با هدف تغيير هويت مستقل قدرت‌هاي نوظهور يکي از تاکتيک‌هاي تأثيرگذار قدرت‌هاي سياسي است. بنابراين، ارزيابي هويت‌هاي مؤثر بر ساختار فکري نخبگان سياسي و تأثير آن بر اتخاذ تاکتيک‌هاي راهبردي، هدف پژوهش حاضر است. براين‌اساس، مي‌توان نبرد محاسبات را سناريوي مهم و راهبردي نظام سلطه در مقابله با جمهوري اسلامي ايران دانست که در چند سال اخير، در دستور کار قرار گرفته است. بدين‌روي، مهندسي محاسبات مي‌تواند نقش مهمي در ثبات سياسي از يک‌سو، و حفظ هويت اسلامي- ايراني از سوي ديگر ايفا کند. مقاله حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي اين موضوع را پيگيري مي‌كند.

کليدواژه‌ها: نخبگان سياسي، نفوذ، مهندسي محاسبات، هويت ملي، ثبات سياسي.