تأملي قرآني ـ روايي در ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان نظام اسلامي

ضمیمهاندازه
4.pdf448.96 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

شبیر فیروزیان/ دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم                     firuzian62@gmail.com

دريافت: 13/9/1395                                                       پذيرش: 21/4/1396

چکیده

ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان اصلی‌ترین کار ابلیس و شیاطین جنی است. شیاطین انسی و دستگاه‌های حاکم  شیطانی نیز برای انحراف نظام اسلامی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی در دستگاه محاسباتی مردم، مسئولان و نخبگان جامعة اسلامی نفوذ و در آن اختلال ايجاد مي‌كنند. اصولاً در ادبیات مفهومی قرآن کریم، کلمة «شیطان» علاوه بر «ابلیس» بر انسان‌های شرور و یا بر دستگاه حاکم شرور نیز قابل انطباق است. اگر از این منظر به آیات و روایات مربوط به شیطان بنگریم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسلامی تطبیق دهیم، آن‌گاه ویژگی‌ها و روش‌های نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان قابل احصا و تحلیل خواهد بود. این همان روشی است که مكرر توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین رفتارهای دشمنان نظام اسلامی به کار گرفته شده است. این مقاله كوشيده با روش تحليلي ـ توصيفي ویژگی‌ها و راه‌های نفوذ دشمنان شیطانی نظام اسلامی در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان را تحليل كند.

کلیدواژه‌ها: نفوذ، شیطان، دشمن، دستگاه محاسباتی، نظام اسلامی.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
238
شماره صفحه: 
35