تأملي قرآني ـ روايي در ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان نظام اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

شبير فيروزيان/ دانشجوي دکتري تفسير تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم                     firuzian62@gmail.com

دريافت: 13/9/1395                                                       پذيرش: 21/4/1396

چکيده

ايجاد اختلال در دستگاه ادراکي انسان اصلي‌ترين کار ابليس و شياطين جني است. شياطين انسي و دستگاه‌هاي حاکم  شيطاني نيز براي انحراف نظام اسلامي از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در دستگاه محاسباتي مردم، مسئولان و نخبگان جامعة اسلامي نفوذ و در آن اختلال ايجاد مي‌كنند. اصولاً در ادبيات مفهومي قرآن کريم، کلمة «شيطان» علاوه بر «ابليس» بر انسان‌هاي شرور و يا بر دستگاه حاکم شرور نيز قابل انطباق است. اگر از اين منظر به آيات و روايات مربوط به شيطان بنگريم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسلامي تطبيق دهيم، آن‌گاه ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان قابل احصا و تحليل خواهد بود. اين همان روشي است که مكرر توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين رفتارهاي دشمنان نظام اسلامي به کار گرفته شده است. اين مقاله كوشيده با روش تحليلي ـ توصيفي ويژگي‌ها و راه‌هاي نفوذ دشمنان شيطاني نظام اسلامي در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان را تحليل كند.

کليدواژه‌ها: نفوذ، شيطان، دشمن، دستگاه محاسباتي، نظام اسلامي.