تحكيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان عوامل و اولويت‌ها

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

سيف‌اله فضل‌الهي قمشي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم                fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

محمود اميدي / دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسي دانشگاه شاهد تهران                   mahmoudomidi@yahoo.com

دريافت: 25/8/1395                                                       پذيرش: 19/2/1396

چکيده

شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تحکيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان هدف پژوهش حاضر است. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آماري40 نفر از استادان دروس معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم هستند كه به‌سبب محدوديت تعداد، همگي به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامة محقق‌ساخته است كه پايايي آن مطابق آلفاي کرونباخ، معادل 83/0تعيين گرديده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‌هاي آمار توصيفي، از آزمون استنباطي Z تک گروهي و تحليل واريانس يک راهه(F) استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد: طراحي و ترسيم محتواي متون برنامه درسي بر مبناي آموزه هاي فرهنگ اسلامي؛ تأمين، تربيت و به‌کارگيري مديران حساس به ارزش‌هاي اسلامي؛ به‌کارگيري نمادهاي ارزشي متناسب با دانشگاه اسلامي در طراحي محيط و فضاهاي آموزشي؛ ايجاد جوّ فرهنگي مناسب بين کارمندان و استادان از طريق التزام عملي به رعايت ارزش‌هاي اسلامي - به ترتيب - از مهم‌ترين عوامل مؤثر در توسعه و تحکيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان هستند.

كليدواژه‌ها: ارزش‌هاي اسلامي، دانشجويان، استادان دروس معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي قم.