جهاني‌سازي و چالش بيداري اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

هادي شجاعي / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        shojaeehadi4@gmail.com

دريافت: 25/8/95                                   پذيرش: 16/4/96

 

چكيده

«جهاني‌شدن» پديده‌اي انكارناپذير در عالم امروز است و با پيشرفت‌هاي روزافزون بشري، به‌ويژه در عرصه‌هاي علوم، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و مانند آن در ارتباط است. «جهاني‌سازي» به عنوان طرحي كه در بطن فرايند جهاني‌شدن و با هدف جهت‌دهي به اين جريان پايدار طراحي گرديده، صرف‌نظر از تأثيرگذاري غيرقابل انکار در همة ابعاد زندگي بشر، با چالش‌هاي قابل‌توجهي در دهه‌هاي اخير روبه‌رو بوده است. در ميان چالش‌هاي پيش‌روي جهاني‌سازي ـ که خود شامل چالش‌هاي دروني و بيروني مي‌شود ـ پديدة «بيداري اسلامي» از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين پژوهش در نظر دارد با روش توصيفي ـ تحليلي، ابتدا جهاني‌سازي را بررسي كند و با تجزيه آن به عوامل، محتوا، اهداف، روش‌ها و ابزارهاي جهاني‌سازي، پاسخي به اين سؤال اساسي بدهد كه پديدة «بيداري اسلامي» چه چالش‌هايي را بر سر راه جهاني‌سازي ايجاد مي‌كند؟

كليدواژه‌ها: جهاني‌شدن، جهاني‌سازي، بيداري اسلامي.