به‌كارگيري فنون روان‌شناختي توسط امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در تبليغ دين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

نصرت نيل‌ساز / استاديار دانشگاه تربيت مدرس                                                                                                           nilsaz@modares.ac.ir

كاووس روحي برندق / استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس                                                                            14rohi@gmail.com

مرجان شيري / دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس                                                               Marjan.shiri@modares.ac.ir

دريافت: 29/3/96 ـ پذيرش: 11/9/96

چکيده

عنصر تبليغ نقش مهمي در معرفى، نشر و حراست اصول و مبانى هر مكتب، مذهب، حزب و گروهي در طول تاريخ ايفا كرده است. يکي از اصول رسالت پيامبران و اوصياي آنها نيز تبليغ دين بوده و خط اصلي برنامه آنها را تشکيل مي‌داده است. امام حسين عليه السلام هم با توجه به نقش عنصر تبليغ و بيدارگري در اصلاح جامعه و خنثاسازي توطئه‌هاي دشمن، آگاه کردن جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. ايشان و اهل‌بيتشان، به‌ويژه در طول قيام عاشورا، با به‌کارگيري شيوه‌هاي متنوعي به تبليغ دين اسلام پرداختند. در اين ميان، بارزترين اقدام تبليغي ايشان، سخنراني و احتجاج با مخالفان خود در اماکن گوناگون بود. در اين سخنان، ايشان از شيوه‌هاي تبليغي متعدد استفاده کردند. يکي از اين شيوه‌هاي تبليغي به‌کارگيري فنون روان‌شناختي است که اين پژوهش درصدد بررسي آن است. هدف اين پژوهش الگوبرداري از فنون روان‌شناختي امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در امر تبليغ است. روش اين پژوهش گردآوري اطلاعات به صورت استنادي و به شيوة توصيفي ـ تحليلي است. اين نتيجه به‌ دست‌ آمده است كه امام حسين عليه السلام و اهل‌بيتشان 9 فن روان‌شناختي را در سخنانشان به کار برده‌اند که عبارتند از: تکرار، انتقال، تصديق، مقايسه، تحقير دشمن، تکريم و تشويق دوست، مخاطب‌شناسي، تحريک عواطف، و جلب توجه مخاطب.

کليدواژه‌ها: امام حسين عليه السلام، اهل‌بيت امام حسين عليه السلام، تبليغ، روان‌شناسي، فنون روان‌شناختي.