تبيين سازه «حزم» (آينده‌نگري) بر اساس انديشة اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

نوید خاکبازان / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        khakbazan90@yahoo.com

حميد رفیعی‌هنر / دكتري روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                              hamidrafii2@gmail.com

دريافت: 29/5/96 ـ پذيرش: 11/10/96

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم «حزم» (آینده‌نگری) در روان‌شناسی و منابع اسلامی و تعیین مؤلفه‌ها و مقوله‌های اين سازه انجام شده است. یافته‌های روان‌شناختی از طریق بررسی و تبیین منابع روان‌شناسی به صورت «کتابخانه‌ای» جمع‌آوری و تحلیل شد. مؤلفه‌ها و مقوله‌های «حزم» نیز به روش «توصیفی- تحلیلی» بر اساس رتبه‌بندی کتب روایی با استفاده از رتبه «الف» و «ب» استخراج و تبیین گرديد. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که مفهوم جامع ‌سازة «حزم» عبارت است از: مهارت شناختی(کیاست) که فرد با استفاده از ظرفیت‌های گذشته و حال به پیامدهای آینده رویدادها توجه نموده(سیر زمانی) و در زمان حال آگاهانه به اقدامات منطقی(اقدام آگاهانه) روی می‌آورد.                                      
همچنین سازة مذکور مشتمل بر سه مؤلفة اصلی «کیاست»، «سیر زمانی» و «اقدام آگاهانه» و 10 مقوله با عنوان خرده مؤلفه‌هاست. یافته‌های مذکور قابلیت بهره‌برداری به منظور طراحی بسته‌های اموزشی و تربیتی را دارد.

کلیدواژه‌ها: آینده‌نگری، حزم، کیاست، سیر زمانی، پیش آگاهی، غایت‌نگري، روشن‌بینی، فضیلت.

 


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
61