تبيين سازه «حزم» (آينده‌نگري) بر اساس انديشة اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

نويد خاکبازان / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        khakbazan90@yahoo.com

حميد رفيعي‌هنر / دكتري روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                              hamidrafii2@gmail.com

دريافت: 29/5/96 ـ پذيرش: 11/10/96

 

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي مفهوم «حزم» (آينده‌نگري) در روان‌شناسي و منابع اسلامي و تعيين مؤلفه‌ها و مقوله‌هاي اين سازه انجام شده است. يافته‌هاي روان‌شناختي از طريق بررسي و تبيين منابع روان‌شناسي به صورت «کتابخانه‌اي» جمع‌آوري و تحليل شد. مؤلفه‌ها و مقوله‌هاي «حزم» نيز به روش «توصيفي- تحليلي» بر اساس رتبه‌بندي کتب روايي با استفاده از رتبه «الف» و «ب» استخراج و تبيين گرديد. يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد که مفهوم جامع ‌سازة «حزم» عبارت است از: مهارت شناختي(کياست) که فرد با استفاده از ظرفيت‌هاي گذشته و حال به پيامدهاي آينده رويدادها توجه نموده(سير زماني) و در زمان حال آگاهانه به اقدامات منطقي(اقدام آگاهانه) روي مي‌آورد.                                      
همچنين سازة مذکور مشتمل بر سه مؤلفة اصلي «کياست»، «سير زماني» و «اقدام آگاهانه» و 10 مقوله با عنوان خرده مؤلفه‌هاست. يافته‌هاي مذکور قابليت بهره‌برداري به منظور طراحي بسته‌هاي اموزشي و تربيتي را دارد.

کليدواژه‌ها: آينده‌نگري، حزم، کياست، سير زماني، پيش آگاهي، غايت‌نگري، روشن‌بيني، فضيلت.