نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / سطح چهار حوزه علميه                                                                               s.ahosseini113@yahoo.com

دريافت: 13/6/96               پذيرش: 23/11/96

چکيده

نظرية «کوانتوم» با تفسير کپنهاکي، نظريه‌اي نوپديد در قرن بيستم است که موضوع مطالعه خود را اشياي زير اتمي قرارداده است. اين تفسير از مکانيک کوانتومي داراي مباني معرفت‌شناختي خاصي است. ابزارگرايي در سه حوزة هستي‌شناختي، معناشناختي و معرفت‌شناختي از مباني مهم اين تفسير است. در نقد و بررسي اين مبناي معرفت‌شناختي در نظرية «کوانتوم»، مي‌توان گفت: نگاه دروني و از جايگاه دانشمند تجربي به علم، ما را به ‌واقع‌گرايي رهنمون مي‌‌سازد. اما نگاه بيروني و از پنجرة تاريخ، سير پيشرفت علم ابزارگرايي را نظريه‌اي درست مي‌نماياند. شايان ‌ذکر است مقاله با روش تحليلي ـ ‌توصيفي، ديدگاه ابزارگرايانة طرف‌داران تفسير کپنهاکي از سوي فيزيک‌داناني همچون شرودينگر و آينشتين را به چالش کشيده است و حتي از برخي تعابير هايزنبرگ مي‌توان واقع‌گرايي را استفاده کرد.

 

کليدواژه‌ها: ابزارگرايي، واقع‌گرايي، تفسير کپنهاکي، مکانيک کوانتومي.