بررسي تطبيقي تأثير دعا بر گرايش‌هاي متعالي انسان از نظر شيعه و مذهب كاتوليك

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

مهاجر مهدوي راد / کارشناس ارشد اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

ali1945reza@gmail.com

دريافت: 9/10/95     پذيرش: 31/3/96

چکيده

دعا در مذهب شيعه و کاتوليک جايگاه ويژه‌اي دارد. اهميت دعا در اين دو مذهب و آثار سازندة آن و نقش مهم گرايش‌ها در نيل به کمال از يك‌سو، و اهميت بحث تطبيقي بين اين دو مذهب از سوي ديگر، نويسنده را بر آن داشت که به بررسي تأثير دعا بر گرايش‌ها، که يکي از ساحت‌هاي وجودي بشر است، از نظر شيعه و کاتوليک بپردازد و وجوه تشابه و تمايز بين آنها را بيان نمايد. روش بحث توصيفي ـ تحليلي است. دعاي شيعه خواندن خدا و ميل و رغبت به اوست. کمال نهايي شيعي قرب الهي است. دعاي کاتوليک صعود ذهن به‌سوي خدا و طلب امور خير است و کمال کاتوليکي تشبه به مسيح. دعا با تأثير بر گرايش‌هاي متعالي انسان زمينه‌ساز نيل به کمال است. به فعليت رساندن کمال‌طلبي، حقيقت‌جويي، و خداجويي از جمله وجوه اشتراک اين دو مذهب، و محوريت معرفت‌بخشي روح‌القدس، اعطايي بودن محبت و اميد، تأکيد بر فرزندي خدا و اميد در دعاي کاتوليک؛ و نيز تمرکز بر معرفت‌بخشي از طريق محتوا به‌عنوان زمينه گرايش‌ها، اکتسابي بودن محبت و اميد، تأکيد بر عبوديت انسان، و توازن بين خوف‌ و رجا در دعاي شيعي، از جمله وجوه افتراق تأثير دعا بر گرايش‌ها از نظر شيعه و کاتوليک است.

كليدواژه‌ها: دعا، كمال، گرايش، شيعه، كاتوليك.