«تابوت عهد» از منظر قرآن و تورات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

سيدعبدالهادي حسيني / کارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني تابوت عهد

        seyyedhadihoseini@yahoo.com

دريافت: 11/3/96                  پذيرش: 29/8/96

چکيده

فرهنگ يهوديان با نماد‌هايي شکل گرفته است. اين نمادها در حقيقت، تاريخ يهوديت را ساخته‌اند که در اين ميان، «تابوت عهد» از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا نسخۀ اصلي تورات، يعني ده فرمان الهي، در اين تابوت قرار داشته و موجب امنيت و آرامش‌خاطر بني‌اسرائيل در جنگ‌ها بوده است. اين تابوت نشانه‌اي براي پادشاهي طالوت از جانب خداوند و موجب رفع اختلاف اين قوم در درگيري‌ها و نزاع‌ها بوده است. تابوت عهد تا پيش از خرابي معبد در سال 586 ق.م توسط بخت‌النصر در اختيار بني‌اسرائيل بوده، اما پس از آن مفقود گرديده و تاکنون اثري از آن بر جاي نمانده است. اين نوشتار با رويکردي توصيفي ـ تحليلي و روشي تطبيقي به بررسي چگونگي شکل‌گيري اين نماد ديني و اهميت و جايگاه آن نزد بني‌اسرائيل مي‌پردازد و در اين زمينه، از متون اصلي اسلام و يهوديت، يعني قرآن و تورات، سود جسته است.

کليدواژه‌ها: تابوت عهد، بني‌اسرائيل، موسي عليه السلام، هارون عليه السلام، نماد، قرآن، تورات.