شلايرماخر و قرائت اومانيستي از الهيات مسيحي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

سيد علي حسني / دانشيار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره   seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 11/11/95   پذيرش: 8/5/96

چکيده

تحليل و تبيين نقش اومانيسم (انسان‌محوري) در افکار و انديشههاي فردريک شلايرماخر، موضوعي است که اين مقاله عهدهدار آن است. هدف پژوهش نشان دادن محوريت اومانيسم در انديشة شخصيتي است که آغازگر الهيات مدرن محسوب ميگردد و نقش مهمي در انديشههاي الهياتي آن دارد. مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و با واکاواي شرايط خانوادگي، محيط علمي و فرهنگي جامعة شلايرماخر و افکار و انديشههاي او، به اين نتيجه رسيده است که وي به‌شدت تحت تأثير اومانيسم بوده است و انديشههاي الهياتي‌اش، كه در جهت برون‌رفت از مشکلات و مسائلي بود که دستاوردهاي جديد علمي براي الهيات مسيحي ايجاد کرده بود، کاملاً بر اساس اصول اومانيسم پي‌ريزي شده است.

کليد‌واژه‌ها: اومانيسم، شلايرماخر، تأثير، انديشه‌هاي الهياتي، الهيات مسيحي.