شلايرماخر و قرائت اومانيستي از الهيات مسيحي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf292.45 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

سید علی حسنی / دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره   seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 11/11/95   پذيرش: 8/5/96

چکیده

تحلیل و تبیین نقش اومانیسم (انسان‌محوری) در افکار و اندیشههای فردریک شلایرماخر، موضوعی است که این مقاله عهدهدار آن است. هدف پژوهش نشان دادن محوریت اومانیسم در اندیشة شخصیتی است که آغازگر الهیات مدرن محسوب میگردد و نقش مهمی در اندیشههای الهیاتی آن دارد. مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوای شرایط خانوادگی، محیط علمی و فرهنگی جامعة شلایرماخر و افکار و اندیشههای او، به این نتیجه رسیده است که وي به‌شدت تحت تأثیر اومانیسم بوده است و اندیشههای الهیاتی‌اش، كه در جهت برون‌رفت از مشکلات و مسائلی بود که دستاوردهاي جدید علمی برای الهیات مسیحی ایجاد کرده بود، کاملاً بر اساس اصول اومانیسم پی‌ریزی شده است.

کلید‌واژه‌ها: اومانیسم، شلایرماخر، تأثیر، اندیشه‌های الهیاتی، الهيات مسیحی.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
73