مفهوم‌شناسي تطبيقي «تقويت» از ديدگاه رفتارگرايي و قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

سيدجمال‌الدين سجادي / کارشناس ارشد علوم تربيتي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني عليه السلام       jamaloddin2003@yahoo.com
غلامعلي اسماعيلي كريزي / عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
دريافت: 16/9/96                    پذيرش: 22/12/96
چکيده
فرايند تربيت انسان شامل حيطه‌ها و ساحت‌هاي متعدد وجود فردي و اجتماعي انسان مي‌شود. پيامبران عليهم السلام در انجام رسالت خود، از ابزارهاي گوناگوني براي برانگيختن مردم به سوي بعضي از کارها و اجتناب دادن آنان از برخي ديگر بهره برده‌اند. اگر آنان به يک نظام انگيزشي کارامد و مؤثر تمسک نمي‌جستند، تعاليمشان بي‌ثمر بود. پيامبران عليهم السلام دربارة پيامدهاي رفتارها به مردم هشدار داده‌اند که ممکن است در اين دنيا يا در آخرت به وقوع بپيوندد.    
در اين پژوهش، مفهوم تقويت با رويکردي کيفي و با روش «تحليل منطقي» در رفتارگرايي و قرآن مطمح‌نظر قرار گرفته است. مفهوم «تقويت» در قرآن با توجه به انسان‌شناسي، که از قرآن کريم استفاده مي‌شود، تحقق مي‌يابد. «تقويت» در اين منظر، شامل جنبة مادي (جسماني) و معنوي (روحاني) با اولويت بُعد روحاني انسان و همسو با اختيار و فطرت انساني و در جهت کمال حقيقي فرد مي‌شود.

کليدواژه‌ها: مفهوم‌شناسي، تقويت، رفتارگرايي، تقويت در قرآن.