فرايند دستيابي به ملكة تقوا از منظر قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

محسن کريمي قدوسي / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       mohsenak65@gmail.com
اسماعيل سلطاني بيرامي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        Soltani@qabas.net
دريافت: 5/10/96                    پذيرش: 9/3/97

چکيده
يکي از بهترين ويژگي‌هاي اخلاقي از نظر قرآن کريم، تقواي الهي است که نقش محوري در سعادت ابدي انسان دارد. حالت مطلوب آن، زماني است که به صورت يک ملکة نفساني درآيد. پيدايش اين ملکه در انسان متوقف بر طي مراحل متعدد و متوالي، و به ـ اصطلاح ـ يک فرايند است. اين مقاله با جمع‌آوري، دسته‌بندي و تحليل آيات به روش تفسير موضوعي، سعي دارد فرايند دستيابي به تقوا را کشف كرده، گام‌هاي اصلي و پي در پي براي رسيدن به ملکة تقوا را از نقطة شروع تا پايان شناسايي كند. اين گام‌ها شامل «تحصيل علم»، «تحريک ميل»، «انجام و استمرار عمل» مي‌شود. آگاهي انسان نسبت به متعلق تقوا و وسيلة پرهيزگاري، مقصد و مسير حرکت را برايش روشن مي‌کند. شکوفا شدن انفعالات و احساسات متعالي انسان، انگيزة سير و سلوک در مسير تقواي الهي را فراهم مي‌سازد و در نهايت، رفتار اختياري، که شامل ايمان (جوانحي) و عمل صالح (جوارحي) است، با تکرار و استمرار، منجر به تحصيل نتيجة مطلوب، يعني ملکة تقوا، مي‌شود.
کليدواژه‌ها: تقوا، ملکة تقوا، فرايند، علم، ميل، عمل، قرآن کريم.