مسائل اساسي امامت‌پژوهي در آثار شيخ مفيد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

سيده منا موسوي / استاديار دانشگاه قم     sm.mousavi@qom.ac.ir 
دريافت: 25/10/96                    پذيرش: 11/3/97

چکيده
اين مقاله، به بررسي مسائل اساسي امامت، از ديدگاه شيخ مفيد مي‌پردازد، تا روشن سازد كه متکلم اماميه و متقدم نامداري مانند شيخ مفيد، با روش عقل‌گرايانه خود چه تصويري از امام ارائه مي‌دهد و ضرورت وجود و شاخصه‌هاي امامت را چگونه تبيين مي‌کند. به روش توصيفي تحليلي به دست آمد که ايشان، در بيشتر مسائل امامت هماهنگ با ساير متكلمان اماميه سخن مي‌گويد، اما در دو مسئله چالش‌‌برانگيز عصمت و علم امام، تفاوت‌ها بروز مي‌يابد. مطابق رويکرد عقل‌گرايانه شيخ مفيد، ضرورت وجود امام برخاسته از لطف و تفضل خداوند است، نه عدالت او. عصمت تام امام، مربوط به دوران امامتش است و پيش از آن، صدور گناه سهوي از او، که موجب نفرت و بي‌اعتباري‌اش نشود، جايز است. آگاهي به غيب و امور غيرمرتبط با دين براي امام، ضرورت عقلي ندارد. در همة اين مسائل، ادله نقلي گاه مؤيد و گاه منافي نگاه عقلي است. روش شيخ مفيد در موارد تنافي و تعارض بسته به اعتبار روايت، جمع يا طرد است.
کليدواژه‌ها: امام، علم امام، عصمت، نص، لطف، شيخ مفيد