راه‌كارهاي اقتصاد مقاومتي و تهاجمي در سيرة نبوي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

سيدمحمدحسين ميرصانع / کارشناس ارشد علوم حديث حوزه علميه قم    mirsane62@gmail.com
دريافت: 17/04/97                    پذيرش: 19/10/97
چکيده
بهبود وضعيت اقتصادي، جزء مهم‌ترين اهداف تشکيل يک ملت محسوب مي‌شود. يافتن راه‌کارهاي رسيدن به اين امر، همواره مهم‌ترين رکن يک نظام اقتصادي بوده و زماني اين راه‌کارها اهميت بيشتري مي‌يابد که آن ملت، با فشارهاي اقتصادي روبه‌رو باشد. در چنين شرايطي بايد نظام اقتصاد مقاومتي را برگزيد. اين پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي تلاش مي‌کند تا با بررسي سيرة نبوي به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان اقتصاد مقاومتي مطلوب را در جامعه ايجاد و نه‌تنها از سيطرة اقتصادي دشمنان خارج شد، بلکه راه‌کارهاي اقتصاد تهاجمي را نيز مورد بررسي قرار مي‌داد. براين‌اساس، با بيان راه‌کارهاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در مسير اقتصاد مقاومتي تا اقتصاد تهاجمي، بر اين نکته تأکيد دارد که پيامبر در شعب ابي‌طالب، با اقتصاد مقاومتي خود، به رفع موانع اقتصادي دشمن پرداخت، و سپس با ممانعت از سيطرة اقتصادي کفار قريش، به ايجاد رفاه اقتصادي اقدام نمود. اين عوامل موجب گرديد تا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در اخرين مرحله، به اقتصاد تهاجمي روي آورده، و دشمنان اسلام را از نظر اقتصادي با شکست مواجه سازد.
كليدواژه‌ها: اقتصاد در اسلام، رفاه اقتصادي، تحريم اقتصادي، اقتصاد مقاومتي.