شناسايي و اندازه‌گيري شاخص استحقاق در بانك‌داري اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

حمزه معلي / دانشجوي دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moalla57@yahoo.com
دريافت: 29/03/97                    پذيرش: 07/09/97
چکيده
تحقق عدالت اقتصادي يكي از آرمان‌هاي مهم بانك‌داري اسلامي است. عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي به معناي مراعات حقوق اقتصادي افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي است. همچنين تحقق عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي، مشروط به تحقق معيارهاي چهارگانة کارايي، برابري، استحقاق و توازن است.
اين تحقيق به روش تحليلي ـ توصيفي، از بين معيارهاي ذکر‌‌شده، به بررسي و شاخص‌سازي معيار استحقاق در بانک‌داري اسلامي خواهد پرداخت. تحقق استحقاق‌ها در نظام بانک‌داري اسلامي را مي‌توان با شاخص‌هايي همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکميت در دريافت سپرده‌هاي قانوني و پرداخت بموقع ديون و مطالبات سنجيد.
كليدواژه‌ها: معيار، شاخص، عدالت اقتصادي، استحقاق، بانک‌داري اسلامي.