اتقان در توليد و پيامدهاي آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

ايمان رفيعي پيشوري / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    i.rafiee.p@gmail.com
محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 18/02/97                    پذيرش: 28/08/97
چکيده
در پيشرفت اقتصادي يک کشور عوامل و متغيرهاي بي‌شماري دخالت دارند. برخي از اين عوامل به ساختار اقتصادي کشور مربوط مي‌شود و برخي ديگر را مي‌توان مرتبط با ساختار فرهنگي مردم دانست. اتقان کاري و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملي است که ريشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعليمات لازم مي‌توان به اصلاح و نهادينه‌سازي آن پرداخت. بهبود اين متغير مي‌تواند اثرات متعددي در وضعيت اقتصادي فرد و جامعه به جاي نهد که براساس نتايج مقاله که به روش تحليلي به دست آمده است، اين پيامدها براي فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزايش درآمد و ايجاد انگيزه، در سطح مشاغل بنگاهي شامل بهره‌مندي از پاداش‌هاي درنظرگرفته‌شده، ارتقاي جايگاه و پست اجرايي و الگو شدن براي ساير همکاران، و در سطح مشترک بين اين دو شامل روحية مسئوليت‌پذيري و آرامش قلبي و روحي انسان مي‌باشند. همچنين محکم‌کاري براي بنگاه نيز اثراتي از جمله افزايش اعتبار بنگاه، کاهش هزينه‌ها و افزايش سود، ايجاد روابط انساني در محل کار و افزايش کيفيت محصول توليدي را به دنبال خواهد داشت. اثرات اين امر براي جامعه، عزت و استقلال اقتصادي، بهبود اقتصادي و تراز تجارت خارجي، و تقويت نيروي کار داخلي برشمرده شده است.
کليدواژه‌ها: اتقان، محکم‌کاري، سهل‌انگاري، مسامحه‌کاري، توليد، پيامد.