نقد و بررسي ديدگاه تعامل با آمريكا به عنوان راهبرد حل مشكلات كلان اقتصادي كشور

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

سيدمحمدکاظم رجائي / دانشيار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.    smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 17/06/97                    پذيرش: 13/10/97
چکيده
در ديدگاه تعامل با آمريكا، جهاني‌شدن يک پديده خودجوش است كه قدرت‌هاي بزرگ اين حرکت را تسريع مي‌بخشند. پيشرفت و رفاه، از طريق قرارگرفتن در دهکده جهاني و جهاني‌شدن پديد مي‌آيد. هر کشوري در صورتي از مزاياي جهاني‌شدن بهره‌مند مي‌شود که بتواند همگرايي خود با نظام جهاني را به اثبات برساند. جهاني‌شدن، تغييراتي در ساختارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را مطالبه مي‌کند. در روند يکپارچه شدن اقتصاد جهاني، سرمايه به سمت مناطقي از جهان ميل پيدا مي‌كند که نسبت به معيارهاي نظم جهاني بيشتر تمکين کند. عمده معيارهاي نظم جهاني، عبارتند از: کنار گذاشتن تنش با اسرائيل، کاهش قدرتِ بخش سنتي حاکميت، جدايي دين از سياست، کاهش هزينه‌هاي نظامي و استعفا از نقش رهبري دنياي جنوب. هدف مقاله، تبيين ديدگاه تعامل و نقد آن، با روش تحليلي ـ توصيفي است.
كليدواژه‌ها: تعامل با آمريکا، جهاني‌سازي، اقتصاد سياسي، نظم جهاني، معيارهاي نظم جهاني.