ثبات و امنيت اقتصادي؛ پرتويي از اقتصاد مقاومتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com
محمدحسين دوستي / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 22/10/97
چکيده
ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي با تحقق اقتصاد مقاومتي، مستلزم شناسايي زمينه‌ها و نقاط آسيب‌زا و همچنين ارائة راه‌حل براي برطرف کردن آن است. اين مقاله با روش تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسش است که از ديدگاه اقتصاد مقاومتي، چه عواملي باعث آسيب‌پذيري اقتصاد کشور از جهت ثبات و امنيت آن مي‌شود؟ و چگونه مي‌توان آسيب‌پذيري مذکور را کاهش داد؟ اين تحقيق درصدد اثبات آن است که اسلام رويکرد خاصي نسبت به  ثبات و امنيت اقتصادي و چگونگي رفع آسيب‌هاي آن دارد که در پاره‌اي از موارد متمايز از رويکرد اقتصاد متعارف مي‌باشد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، گسترش فرهنگ و سبک زندگي اقتصادي مبتني بر مصرف‌گرايي، توليد غيرنافع و همچنين بي‌توجهي به حقوق فقرا در اموال اغنيا، موجب آسيب‌پذيري اقتصاد جامعه از جهت ثبات و امنيت مي‌شود. در مقابل، رواج سبک زندگي اقتصادي اسلامي، اصلاح قوانين و اصلاح ساختارهاي اقتصادي، موجب تحکيم امنيت و ثبات اقتصادي مي‌شود.
كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، ثبات اقتصادي، امنيت اقتصادي، آسيب‌پذيري اقتصادي.