تبيين قرآني الگوهاي رفتار اجتماعي در جامعة ‌ديني؛ ابزاري براي طراحان برنامة درسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

حسن نجفي/ دکتراي مطالعات برنامة درسي دانشگاه علامه طباطبائي     hnajafih@yahoo.com
مهدي سبحاني‌نژاد/ دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد     sobhaninejad@shahed.ac.ir
دريافت: 07/06/97                    پذيرش: 19/11/97
چکيده
پژوهش حاضر با هدف تبيين قرآني الگوهاي رفتار اجتماعي در جامعة ‌ديني انجام گرفته، تا ابزاري ارزشمند براي طراحان برنامة درسي کشور باشد. روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي است و به‌منظور گردآوري داده‌هاي لازم، و نيل به ‌اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با تحقيق، با شيوه‌هاي کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که جامعة ‌ديني جامعه‌اي است که فرهنگ و روش‌هاي رفتاري آن از تعاليم ديني و وحياني برخاسته باشد و اعضاي آن در مواجهه با مقوله دين، تمام ابعاد وجودي خويش اعم از بينشي، گرايشي و کنشي را به‌کار بندند؛ در اين جامعه دلبستگي و شيدايي به ‌دين و ارزش‌هاي ديني بر هر دلبستگي ديگر غلبه ‌داشته است، و بنابر آيات قرآن کريم الگوهاي رفتار اجتماعي متناسب با آن در پنج محور شامل: رفتارهاي فردي مطابق با ضرورت‌هاي جمعي، رفتارهاي تعاملي با سايران، رفتارهاي اقتصادي، رفتارهاي سياسي و رفتارهاي مرتبط با ايفاي تکاليف اجتماعي، قابل تبيين است.
کليدواژه‌ها: طراحي برنامة درسي، جامعة ‌ديني، رفتار اجتماعي، الگوهاي مطلوب.