نقش هوش فرهنگي و سرماية اجتماعي در مسئوليت‌پذيري اجتماعي دبيران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

سيف‌اله فضل‌الهي قمشي / استاديارگروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com
نرگس افراسيابي / كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه    313.afrasiabi@gmail.com
دريافت: 27/03/97                    پذيرش: 10/08/97
چکيده
هدف پژوهش، پيش‌بيني مسئوليت‌پذيريِ اجتماعي دبيران مدارس متوسطه، براساس هوش‌فرهنگي و سرماية‌ اجتماعي است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردي و به لحاظ شيوة گردآوري اطلاعات، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعة آماري پژوهش 460 نفر، و نمونة آماري ۲۱۰ نفر است، که بر اساس جدول مورگان و به شيوة تصادفي ـ طبقه‌اي، انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامة هوش فرهنگي «آنگ» و همکاران (۲۰۰۷)، سرماية اجتماعي«ناپاهيت» و «گوشال»(۱۹۹۸)، مسئوليت‌پذيري اجتماعي «گاف»(۱۹۸۴)، به‌ترتيب: با پايايي 81/0، 78/ 0و 83/0، بر اساس آلفاي کرانباخ استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‌هاي توصيفي، از آزمون‌هاي استنباطي«کلموگروف ـ اسميرنف»، همبستگي «پيرسون»، در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتايج نشان داد: 1. ميان هوش فرهنگي و سرماية اجتماعي، با مسئوليت‌پذيري دبيران مدارس متوسطه، رابطه وجود دارد. 2. ميان ابعاد شناختي، ساختاري و رابطه‌اي سرماية اجتماعي، با مسئوليت‌پذيري دبيران رابطه وجود دارد. 3. ميان ابعاد فراشناخت، شناخت، انگيزشي و رفتاري از هوش فرهنگي، با مسئوليت‌پذيري دبيران رابطه وجود دارد. در نهايت، هوش فرهنگي و سرماية اجتماعي پيش‌بيني‌کنندة مناسبي براي مسئوليت‌پذيري اجتماعي دبيران هستند.
كليدواژه‌ها: مسئوليت‌پذيري، هوش ‌فرهنگي، سرماية اجتماعي، دبيران