احصاء و استخراج منابع آموزه‌هاي صدرالمتألهين از ميان آثار او

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

حسن رهبر/ استاديار گروه فلسفه و حکمت اسلامي‌ دانشگاه سيستان و بلوچستان    h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دريافت: 10/11/97                    پذيرش: 25/03/98
چکيده
پژوهش حاضر در پيِ يافتن منابع اصلي آموزه‌هاي صدرالمتألهين در ميان آثار اوست. نگارنده با روش پژوهش کيفي و توصيفي مبتني بر مطالعات کتابخانه‌اي تلاش کرده از لابه‌لاي آثار صدرالمتألهين به ‌اين سؤال پاسخ گويد که منابع اصلي وي که از آنها در مقام‌هاي سه‌گانة گردآوري، داوري و نظريه‌پردازي بهره برده، کدام است. اگرچه استفادة صدرالمتألهين از منابع مختلف قطعي است، اما در تعداد و انواع آن بين محققان اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. با وجود اين، نگارنده بر اين باور است که مبتني بر بررسي آثار صدرالمتألهين، مي‌توان از هشت منبع به عنوان منابع اصلي او نام برد، که عبارتند از: قرآن و حديث، فلسفة يونان، فلسفة مشاء، فلسفة اشراق، مکتب اصفهان، عرفان ابن‌عربي، تفکر کلامي، و آموزه‌هاي فلسفي ـ كلامي اسماعيليه. شناخت صحيح منابع آموزه‌هاي صدرالمتألهين به کيفيت و صحت ارزيابي محققان از افکار و نظرات صدرالمتألهين و حکمت متعاليه او مي‌افزايد.
كليدواژه‌ها: منابع، صدرالمتألهين، حکمت متعاليه، احصاء.