رفتار مسلمانان و مسيحيان در فتح اندلس و جنگ‌هاي صليبي؛ انعكاس نگاه قرآن و كتاب مقدس به برخورد با دشمنان در جنگ

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

احمد آقايي ميبدي/ دانشجوي دکتري مدرسي معارف دانشگاه قم     aghaiahmad@gmail.com
اميرعباس مهدوي‌فرد / استاديار دانشگاه قم     aa.mahdavifard@qom.ac.ir
دريافت: 05/09/97                    پذيرش: 25/02/98
چکيده
رهبران سياسي و مذهبي غرب با هدف جلوگيري از اقبال جامعه مسيحيان به آئين حيات‌بخش اسلام، به ترفند اسلام‌هراسي و ايجاد تنفر از دين مبين اسلام در بين مردم غرب روي آورده‌اند. اين پژوهش درصدد است تا به ‌روش توصيفي ـ تحليلي، و با بازخواني رفتار مسلمانان و مسيحيان در رويارويي‌هاي نظامي، روشن کند که کدام دين و پيروان آن، سزاوار هراس است.    
مطابق گزارش‌هاي تاريخي، مسلمانان در فتح اندلس با حداکثر مداراي ممکن با مسيحيان، همراه خود فرهنگ و تمدني را به ارمغان آوردند که به اعتراف محققان غربي، اروپاي غرق‌شده در ظلمات جهالت قرون ‌وسطا را نجات داد. در مقابل مسيحيان در جريان جنگ‌هاي صليبي با انگيزة مذهبي، جنايت‌ها و وحشي‌گري‌هايي را رقم زدند که تفکر اسلام‌ستيزي غرب، نوعي الگوبرداري از جنگ‌هاي صليبي است. البته هرچند رفتار پيروان اديان متمايز از اديان است، اما آموزه‌هاي اسلام و مسيحيت فعلي نشان مي‌دهد عملکرد مسلمانان و مسيحيان در جنگ‌هاي مذکور، انعکاس تعاليم اين دو دين است.
كليدواژه‌ها: فتح اندلس، تمدن اسلامي، جنگ‌هاي صليبي، مشروعيت جنگ‌هاي صليبي.