جامعه‌شناسي امنيت تلاش براي مبناسازي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

خالد کاظم ابودوح (پژوهشگر مصري)
مترجمان
:
سيدمحمدحسين حسيني / دانشجوي دکتري دانش اجتماعي مسلمين جامعة المصطفي العالميه    hosseiny.sm.110@ gmail.com
فاطمه شاکر اردکاني / کارشناس ارشد مترجمي دانشگاه تهران    shaker93@ email.com
دريافت: 15/1/98                    پذيرش: 3/5/98

چکيده
اين پژوهش تلاش دارد تا بر ضرورت دقت و تمرکز بر«امنيت» به‌عنوان يک پديده يا کنش اجتماعي تأکيد کند. بنابراين لازم است ابزارهاي تحليلي جامعه‌شناسي با کنش اجتماعي مطابقت داده شوند؛ به‌ويژه پس از اينکه مشکلات امنيتي، جزء اساسي زندگي فردي و گروهي ما گرديده و بر شکل‌گيري روابط اجتماعي از طريق گفتمان يا کنش و اقدام، تأثير جدي مي‌گذارد.    
همچنين در اين مقاله به برخي از سؤالات مرتبط با ابعاد عمومي پرداخته شده که مي‌توان به‌ آن عنوان «علم جامعه‌شناسي امنيت» را اطلاق کرد و بعلاوه تلاش کرده تا به مناقشه‌هاي انتقادي نسبت به ديدگاه امنيتي صرف و روش‌هاي کلاسيک پژوهش در مسائل امنيتي بپردازد. هدف اساسي در اينجا تعامل وارتباط با امنيت به‌عنوان يک فرايند اجتماعي اساسي است که گرچه گاه‌گاهي متغير است؛ اما به‌عنوان جزء اصلي تمام روابط اجتماعي بروز پيدا مي‌کند و با اجزاء ديگر تکامل پيدا کرده، به‌گونه‌اي‌که ثبات جامعه انساني و تداوم آن را به‌طور کامل محقق مي‌کند؛ چراکه حيات انساني، بدون امنيت مي‌تواند در معرض خطر قرار گيرد.