اصول مديريت فرهنگي در فرايند فعاليت‌هاي اجتماعي با تكيه بر سيرة حضرت سليمان در قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

زهراالسادات موسوي/ کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم(قم)            M.z.resalat96@gmail.com
سيدعلي ميرآفتاب/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (قم)    Mirsa110@yahoo.com‬
دريافت: 21/12/97                    پذيرش: 9/3/98
چکيده
در قرآن کريم شيوة حکومت‌داري و مديريت برخي از پيامبران الهي شرح داده شده است، پيامبراني که به شکلي صحيح و با توجه به مناسبات فرهنگي و اجتماعي عصر خود، جامعه را به بهترين شکل اداره کردند. مديريت فرهنگي، مبتني بر سرمشق‌ها و الگوهاي فرهنگي است و جامعه‌شناسان معتقدند ميزان موفقيت در به‌کارگيري شيوه‌هاي مديريت يک جامعه، تحت تأثير ارزش‌هاي حاکم بر بافت فرهنگي آن است. حال اين سؤال قابل طرح است که آيا مي‌توان در خصوص مديريت فرهنگي، از مديريتِ مبتني بر تعاليم اسلام و قرآن بهره گرفت؟ در پژوهش پيش‌رو، به روش تحليلي ـ توصيفي با توجه و تأمل در سيرة مديريتي و حکومتي حضرت سليمان در قرآن کريم، برخي از اين اصول همچون «تفقد و نظارت، تنبيه و تشويق، تکريم، تحقيق و بررسي، تعليم و مکاتبه، ارزيابي و ايجاد رقابت» معرفي شده و با استفاده از منابع مديريتي و تفسيري، به تبيين و شرح آنها پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: اصول، سيره، فرهنگ، مديريت، مديريت فرهنگي، حضرت سليمان عليه السلام، قرآن کريم.