تبيين مباني معرفت‌شناسي فمنيسم و قرآن نسبت به ملاحظات‌جنسيتي (در مقام توصيف و هنجار)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

معصومه کرامتي / استاديار مجتمع آموزش عالي اسفراين    masoomeh.keramati@yahoo.com
سيدعقيل نسيمي/ دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان        aghil_sn110@yahoo.com
دريافت: 1/12/97                    پذيرش: 19/4/98
چکيده
فمينيسم به‌عنوان يك جنبش اجتماعي و سياسي، تأثيرات مختلفي را در حوزه‌هاي معرفتي برجاي گذاشته است. با توجه به نفوذ چشمگير فمنيسم و اثرات اجتناب‌ناپذير آن، هدف اين مقاله از شناخت فمنيسم، به‌عنوان يک مسئله فرهنگي ـ اجتماعي، احساس خطر از جانب اين پديده نوظهور در جامعه اسلامي و جلوگيري از ترويج راه‌حل‌هاي غربي در راستاي رهايي زن از ستم و تعدي مي‌باشد. بي‌شک عدم آگاهي از مباني نگرش موجود از حيث فرهنگي و اجتماعي مشکلاتي را در جامعه اسلامي به وجود خواهد آورد. لذا شناخت مباني معرفت‌شناختي آن از نگاه قرآن و با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، مورد بررسي اين نوشتار قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه از نظر فمنيست‌ها موارد واقعي مشترک بين دو جنس در بعد معرفت، يکسان است و موارد واقعي، تفاوت بين دو جنس در دستيابي به معرفت، وجود ندارد و در مقام توصيف و هنجار، زن و مرد تفاوتي ندارند.
كليدواژه‌ها: معرفت‌شناسي، فمنيسم، قرآن، جنسيت، ملاحظات جنسي و جنسيتي.