دانشگاه اسلامي؛ دانشگاهي ياددهنده (ضرورت‌ها و چالش‌ها)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

سيف‌اله فضل‌الهي / استاديارگروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com
مريم حيدرزاده / کارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه تهران            heydarzadeh66m@gmail.com
دريافت: 18/11/97                    پذيرش: 10/3/98
چکيده
دانشگاه، نهادي حياتي در فرايند توسعۀ هر ملت و نقطۀ تلاقي قلمـروهاي فرهنـگ، قـدرت و دانـش اسـت. دانشگاه اسلامي در راستاي عمل به‌رسالت خود در جهت توليد علم و ترويج ارزش‌ها و ارائه خدمات نو، نه‌تنها ناگزير از واکنش سريع به تغييرات و خلق فرهنگ يادگيري است؛ بلکه رهبران آن بايد باور داشته باشند که از همة اعضاي دانشگاه مي‌توان آموخت. هدف مطالعه حاضر، بررسي ضرورت‌هاي برخورداري دانشگاه اسلامي از ويژگي‌ و تبين برخي از چالش‌هاي پيش‌رو براي تبديل شدن به دانشگاه ياددهنده است. روش تحقيق توصيفي ـ تحليل اسنادي است. يافته‌ها نشان داد در دنياي در حال تغيير کنوني، رهبران درحالي‌که ياد مي‌دهند، خود نيز بايد به‌طور مداوم ياد بگيرند. اين اساس چرخة يادگيري شرافتمندانه است. در دانشگاه‌هاي ياددهنده، رهبران رسالت خود را در آموزش افراد جست‌وجو مي‌کنند، آنها آموزش مي‌دهند و معتقدند آموزش بهترين روش توسعة کارکنان است. در دانشگاه ياددهنده، رهبران با ارزش‌ها زندگي مي‌کنند. با توجه به تکية دانشگاه اسلامي و دانشگاه ياددهنده بر دو بنياد فرهنگ و رهبري ارزشي، تحقق ياددهندگي دانشگاه اسلامي دور از دسترس نيست.
کليدواژه‌ها: دانشگاه اسلامي، دانشگاه ياد‌دهنده، ديدگاه قابل ياد‌گيري، ايده‌ها، ارزش‌ها، انرژي هيجاني، قاطعيت در تصميم‌گيري.