واکاوی اقدامات امام رضا علیه السلام در مقابل تکنیک‌های عملیات روانی مأمون در جریان ولایتعهدی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

میثم فرخي / استاديار گروه مطالعات فرهنگي دانشكده رفاه تهران    mfarokhi65@gmail.com
امین شهبازي / دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام     amin59amf@yahoo.com
دريافت: 11/3/98                    پذيرش: 5/6/98
چکيده
هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که با توجه به رویکرد عملیات روانی، مأمون از چه تکنیک‌هایی در جریان ولایتعهدی امام رضا علیه السلام بهره جسته و امام رضا علیه السلام چه اقداماتی را برای پاسخ با این تکنیک‌ها صورت دادند؟ با بررسی منابع، گردآوری و پردازش اطلاعات به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، یافته‌های پژوهش حاکی از این است که تکنیک‌های عملیات روانی مأمون در زمان امامت ایشان شامل مواردی مانند: در تنگنا قراردادن، انحراف اذهان، القاء غیرمستقیم، جداکردن، وارونه کردن، امتزاج حق و باطل می‌باشد که امام رضا علیه السلام با مجموعه اقداماتی، مانند: روشنگری و تنبیه افکار عمومی، برخورد نقادانه، اعلام صریح و آشکار رهبری شیعه، مشروط پذیرفتن ولایتعهدی، روشنگری و آگاه‌سازی پیروان، مناظرات علمی، و در انتها با گسترش مذهب تشیع به توطئه‌های فریبکارانه حکومت، پاسخ داده‌اند.
كليدواژه‌ها: عملیات روانی، تکنیک‌های عملیات روانی، ولایتعهدی امام رضا علیه السلام.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
35