تأملی در معنای توبه در قرآن و رهاوردهای روان‌شناختی و اجتماعی آن

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

ندا سبزی/ دانشجوي دكتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شيراز     n.sabzi@yahoo.com
بابک شمشیری/ دانشیار دانشگاه شیراز        bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir 
دريافت: 26/2/98                    پذيرش: 14/6/98
چکيده
تربیت قرآنی و به طور کامل تربیت دینی نقش سازنده و مفیدی در بازسازی شخصیت انسان دارد و شاید در هیچ کتابی به اندازة قرآن به این خمیرماية درونی انسان اشاره نشده و در هیچ مکتب تربیتی به اندازة اسلام بر تکریم موقعیت انسان سخن به میان نیامده است. قرآن با دیدی روان‌شناسانه و با در نظر گرفتن تمام ابعاد وجودی انسان، توبه را فرصتی دوباره در اختیار انسان خطا کار دانسته تا عزت نفس خویش را بازیابد و درهای كاميابي را به روی خویشتن خویش گشوده ببیند. نوشتار حاضر به بررسی مفهوم قرآنی توبه و رهاوردهای روان‌شناختی و اجتماعی آن پرداخته و از روش تحلیلی ـ استنتاجی استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که مفهوم توبه در قرآن به معنی رجوع و بازگشت است، که به انسان و خداوند اسناد داده شده است. همچنین، ادامه بررسی‌ها بیانگر این است که، توبه رهاوردهای روان‌شناختی و اجتماعی اثرگذاری را به همراه دارد که می‌تواند راهگشای دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باشد.
كليدواژه‌ها: توبه، پشیمانی، قرآن، اثر روان‌شناختی، اثر اجتماعی.
 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
79