بررسی ظرفیت‌های مفهوم‌سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه‌های دینی با تأكيد بر نهج‌البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf294.18 کیلو بایت

علی ملکوتی‌نيا / دکتری دانشگاه قرآن و حدیث    alim2200@gmail.com
دريافت: 18/10/98                    پذيرش: 08/02/99
چکيده
نهج‌البلاغه، کتابی است که بسیاری از آموزه‌های اسلامی را با زبانی صادق و هنرمندانه به مخاطبان انتقال می‌دهد. بررسی زبان‌شناختی این کتاب نشان می‌دهد که استفاده از جملات استعاری در بهترین و رساترین قالب، از ویژگی‌های بارز احادیث علوی است. با این نگاه، پرسش اساسی آن است که مفهوم‌سازی استعاری از چه ماهیت و ظرفیت‌هایی برخوردار است که در نهج‌البلاغه به‌مثابه الگويي کارآمد در فهم و انتقال آموزه‌های دینی به مخاطبان، به هدف ایجاد تحول در اندیشه و رفتار بشر به کار گرفته شده است؟ پژوهش حاضر، با روش اسنادی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، تبیین ماهیت و بررسی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مفهوم‌سازی استعاری را با ذکر نمونه‌هایی از نهج‌البلاغه در این راستا پی‌ گرفته است. نتیجه آنکه مفهوم‌سازی استعاری، نوعی پدیدة فکری و شناختی است که به دلیل برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون معناآفرینی و نظریه‌سازی، اقناع مخاطب، رفتارسازی، و نمایش گفتمان فکری، اجتماعی و سیاسی فرد و جامعه، و نظایر آن، قابلیت یافته است تا نهج‌البلاغه با بهره‌مندی از آن، در قامت یک رسانة دینیِ فاخر و قدرتمند در ارائه مفاهیم و معارف اسلامی به مخاطبان، ظاهر شود.
كليدواژه‌ها: مفهوم‌سازی استعاری، استعارة مفهومی (شناختی)، فهم و انتقال آموزه‌های دینی، سیرة امام علی‌ علیه السلام، نهج‌البلاغه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
19
صفحه شروع مقاله: 
19
صفحه پایان مقاله: 
31