نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf1.15 مگابایت

حسین ارجیني / استادیار دانشگاه معارف اسلامی    arjini@maaref.ac.ir
بی‌بی‌راضیه حسینی‌نژاد / دانشجوی کارشناسی ارشد انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی        r.hoseini2019@mailfa.com
دريافت: 13/09/98                    پذيرش: 28/02/99
چکيده
نفوذ فرهنگی یکی از اقدامات برنامه‌ریزی‌شدۀ دشمن است که طی سال‌های اخیر، نظام سلطه در ادامۀ تقابل با انقلاب اسلامی و به منظور شکست و جلوگیری از الگو شدن گفتمان انقلاب، از این راهبرد استفاده می‌کند. با توجه به اهمیت مسئلۀ نفوذ فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی و بیان سازوکارهای نظام سلطه در این بعد از نفوذ است. نگارندگان با توجه به رهنمودها و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب و از رهگذر نظریه قدرت نرم، پس از تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی و اهداف نظام سلطه در این راهبرد، به بررسی ابعاد نفوذ فرهنگی که شامل سه عرصۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، می‌پردازند، و علل و عوامل زمینه‌ساز نفوذ فرهنگی را بیان می‌کنند و پس از آن سازوکارها و شگردهای نظام سلطه را در نفوذ فرهنگی مورد توصیف و تحلیل قرار می‌دهند كه این سازوکارها عبارتند از: تخریب باورهای دینی، تضعیف ارزش‌های انقلابی، بزرگ‌نمایی مشکلات اجتماعی، انحراف در مناسک شیعه و تسلط بر نظام آموزشی.
کلیدواژه‌ها: نظام سلطه، گفتمان انقلاب اسلامی، نفوذ فرهنگی، سازوکارها.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
33
صفحه شروع مقاله: 
33
صفحه پایان مقاله: 
44