دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی؛ چالش‌ها و راهکارها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf362.54 کیلو بایت

مرجان جوانبخش/ گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    mjavan2004@yahoo.com
*سیف‌الله فضل‌الهی قمشی/ استادیار و دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    fazlollahigh@qom-iau.ac.ir
محمود ابوالقاسمی/ دانشيار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه شهيد بهشتي    mabolghasemi60@gmail.com
دريافت: 30/11/98                    پذيرش: 07/02/99
چکيده
هدف بررسی چالش‌های پیش‌رو و راه‌کارهای تحقق دانشگاه اسلامی به‌عنوان دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و اسنادی براساس دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات اندیشمندان حوزه آموزش عالی، دانشگاه اسلامی و تمدن‌سازی است. نتایج نشان داد: دانشگاه‌ها امروز به‌عنوان ستون‌های نگه‌دارنده تمدن‌ها تلقی می‌شوند، آنها مستقیم و غیرمستقیم بر کلیه مسائل جامعه تأثیر دارند و دانشگاه محل انباشت علم برای تمدن‌سازی است. برای رسیدن به دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی راه برون‌رفت از چالش‌های موجود، رسیدن به فهمی مشترك در خصوص دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی است و بهترین مسیر رسیدن به دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی، بالا بردن آگاهی‌های قرآنی و معرفتی برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه دانشگاه‌هاست. برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تدوین استراتژی مناسب و تدارک زیرساخت‌های لازم در یک فرایند طولی مستمر، زمان‌بندی‌شده، واقعی، مستقل، غیرشعاری، خدامحور، با رویکردی آینده‌نگر و داشتن آموزش‌های کاربردی برای ارتقای شناخت رهبران و مدیران آموزش عالی از لوازم تحقق دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی است.
كليدواژه‌ها: دانشگاه، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن‌ساز، دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
82