الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf617.2 کیلو بایت

* محمد مطلبی فشارکی / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    red.aseman@gmail.com
محمدجواد توکلی/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 21/12/98                    پذيرش: 16/03/99
چکيده
تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده در رويكرد اسلامي از آن جهت مهم است كه تأمين معيشت خانواده مي‌بايد با كاركرد اصلي خانواده در پرورش نسل و همچنين اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزة کسب و تخصیص درآمد مي‎باشد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، كسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف‌گذاري تأمين درآمد حلال بين حد کفاف و حد تزاحم صورت می‌گیرد. درآمدهاي كسب‌شده در چهار بخشِ مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انفاق تخصیص داده می‌شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت‌کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، مي‌تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس‌انداز کند و همچنین با سرمایه‌گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بيکار را فراهم آورد. همچنین خانواده‌ها بخشي از درآمد مازاد خود را نيز برای توانمندسازی خانواده‌های دیگر و رفع نیاز آنان صرف مي‌کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لايه‌هاي حمايتي بعدي، باعث مي‌شود كه وضعيت معیشتي خانواده‌ها بهبود يابد و در سطح كلان تعادل و ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد شود.
کليدواژه‌ها: تقدیر معیشت، الگو، الگوی تقدیر معیشت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد خانواده.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
91
صفحه شروع مقاله: 
91
صفحه پایان مقاله: 
103