مبانی روابط بین‌الملل کنونی از منظر آیت‌الله جوادی آملی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf262.25 کیلو بایت

مهدی مشکی‌باف مقدم / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام     Mahdi.moqaddam@Gmail.com
دريافت: 18/02/99                    پذيرش: 06/09/99
چکيده
نحوه تعاملات جهانی را که آشفتگی آن هویداست، باید اولاً در مبانی ترابطات بین‌المللی، و ثانیاً تسری جهانی این مبانی، اصطیاد و نقادی کرد. برای نیل به این مقصود، با بهره‌گیری از مبانی فکری آیت‌الله جوادی آملی، به روش تحلیل محتوا به این مهم پرداخته‌ایم. از منظر ایشان، ازیک‌سو عدم فهم صحیح از مسئلة علیت، که به غفلت یا انکار علت‌العلل عالم می‌انجامد؛ ضعف کلان هستی‌شناسی محسوب می‌شود و در روابط بین‌الملل به قدرت‌محوری به‌جای خدامحوری منتهی شده است. از سوی دیگر، نگاه مادیِ معرفت‌شناسان غربی، مانع اصلی ترسیم تصویری صحیح از چینش عالم هستی می‌شود که عرصة بین‌الملل را صحنه آنارشیسم معرفتی کرده است. بالتبع با این دو رویکرد هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه، جایگاه حقیقی انسان به‌عنوان مخلوق کریم عالَم، در ساحت انسان‌شناسی به سمت اومانیسم سوق پیدا می‌کند که به کارگزارمحوری در حوزة بین‌الملل منتهی گردیده است.
کلیدواژه‌ها: آیت‌الله جوادی آملی، روابط بین‌الملل، وضع موجود، مبانی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
47
صفحه شروع مقاله: 
47
صفحه پایان مقاله: 
56