عصمت نبي از منظر ابن ابي‌جمهور احسائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf228.67 کیلو بایت

* سميه منفرد / استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه ايلام    so.monfared@ilam.ac.ir
شمس‌الله سراج / دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه ايلام    sh.seraj@ilam.ac.ir
دريافت: 15/11/99                    پذيرش: 27/02/1400
چکيده
مقاله حاضر در پي آن است تا مسئلۀ عصمت انبياء را از منظر ابن ابي‌جمهور احسائي تبيين و ديدگاه اين متفکر بزرگ اماميه را در اين راستا تشريح کند. ابن ابي‌جمهور احسائی (838ـ912ق) به‌عنوان شخصیتی که جایگاه مهمی در مسیر ادغام شاخه‌های مختلف نظری در سایه تعالیم امامی دارد، بر مبناي ديدگاه جمع‌گراي خود در زمينۀ منابع معرفتي، با ايجاد هماهنگي و همخواني ميان سه رويکرد کلامي، حکمي و عرفاني، عصمت نبي را اثبات مي‌کند. ابتدا از منظر کلامي، با ارائه تقريري از نظريه لطف، سپس از ديدگاه حکمت الهي، با بهره‌گیری از نظريه عنايت و در نهايت از نظرگاه عرفان اسلامي و از مجراي مقام خليفگي انسان کامل و مفهوم اعتدال، ضرورت عصمت نبي و گستره آن را اثبات کرده است. از امتيازات ديدگاه ايشان نسبت به پيشينيان آن است که علاوه بر تأکيد بر منصب ظاهري پيامبر و مقام رسالت، از منظر جايگاه باطني وي در عالم و ضرورت وجودي او (انسان کامل) به مسئله عصمت پرداخته است.
كليدواژه‌ها: ابن ابي‌جمهور احسائي، عصمت، قاعده لطف، نظريه عنايت، خلافت الهي، اعتدال.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
18