نقش باورها در فهم پدیده‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حجت لطفي قراملکي/ کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قرآن و حديث قم    hojjatqaramalki@gmail.com
دريافت: 17/11/99                    پذيرش: 25/02/1400
چکيده
انسان در ارتباط با پدیده‌های پیرامون خود، به آنها شناخت پیدا می‌کند و به برخی از این شناخت‌ها باور و اطمینان پیدا کرده، آنها را می‌پذیرد. ما با نگاه به این باورها متوجه می‌شویم که سطح پذیرش باورها در مقایسه با یکدیگر یکسان نبوده و دارای سطوح مختلفی است؛ حال نقش سطوح مختلف باورها در فهم پدیده‌ها چیست؟ و انسان باورمند، پدیده‌های پیرامون خود را چگونه فهم می‌کند؟ و در صورت فهم سازگاری یا ناسازگاری پدیده با باورهای خود، چه واکنش‌هایی از سوی او قابل تصور می‌باشد؟    
این مقاله به روش عقلي، توصیفی و پدیدار شناسانه، نقش باورهای انسانی را در فهم پدیده‌های پیرامونی خود و واکنش او در مواجهه با این پدیده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد: 1. باورها از جهت میزان پذیرش، به سطحی، میانی و بنیادین تقسیم می‌شوند؛ 2. ما دو نوع فهم از پدیده داریم، فهم سازگاری پدیده با باور، و فهم ناسازگاری پدیده با باور؛
3. اقسام واکنش‌ها به پدیده: قبول پدیده، انکارپدیده و کشف پدیده.
کلیدواژه‌ها: باورشناسی، پدیدارشناسی، تقابل باور‌ها، فهم ناسازگار.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
53
صفحه شروع مقاله: 
53
صفحه پایان مقاله: 
63