تحریف معنوی آیات و روایات و تأثیر آن بر دین‌داری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf293.36 کیلو بایت

راضیه‌سادات سیدخراساني/ سطح چهار جامعة‌الزهرا علیه السلام     اR.khorasani9284@gmail.com
دريافت: 01/11/99                    پذيرش: 01/02/1400
چکيده
یکی از آفت‌های دین‌داری، تحریف در محتوای دین است. قرآن مجید و روایات معصومان مهم‌ترین منبع دین هستند که همواره مورد سوءقصد بدخواهان واقع شده‌اند. به دلیل اعجاز بیانی، آیه حفظ، آیه عدم ورود باطل در قرآن و همچنین به دلیل اهتمام ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اهل‌بیت علیها السلام و مسلمانان بر نگهداری آیات الهی، قرآن از تحریف لفظی مصون بوده؛ ولی از تغییر در محتوای آیات و مصادیق آنها در امان نمانده است. حکام جور برای تنزیه خود و صحیح‌سازی ایده و عملکرد خویش، دست به تحریف معنوی آیات و روایات نبوی زدند و مردم نیز به ‌دلیل فاصله گرفتن از ثقل اکبر، از مطالب انحرافی استقبال کردند و خود را از معارف ناب اسلام محروم ساختند. پژوهش پیش‌رو به صورت توصیفی ـ تحلیلی به مسئله تحریف معنوی و مصادیق آن پرداخته است. تحریف معنویِ صورت‌گرفته در آیات و روایات تأثیر مهمی بر تغییر باور و شناخت مردم و در نهایت عمل آنها داشته است. تعصب، دنیاطلبی، حقد و کینه، تقدس‌زدایی از چهره پیامبر و منزلت‌بخشی به خلفاء، از جمله عوامل تحریف معنوی است.
كليدواژه‌ها: تحریف معنوی، تغییر مصداق آیات، تغییر محتوای آیات، تحریف روایات، دنیاطلبی، معاویه.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
77
صفحه شروع مقاله: 
77
صفحه پایان مقاله: 
88