چارچوب مفهومي تمدن از ديدگاه علامه مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf262.58 کیلو بایت
سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 27ـ40

نوع مقاله: ترويجي
* ابوذر مظاهري مقدم / استادیار گروه تاریخ اندیشة معاصر مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    abozar.mazaheri@yahoo.com
یاسر صولتي / سطح 2 حوزة علميه قم    solati@iki.ac.ir
دريافت: 1400/4/25                    پذيرش: 1400/7/6

چکيده
ارائة تعریفی دقیق از تمدن، کلید ورود به مباحث تمدنی است. مقاله تلاش می‌کند با روش تحليلي ـ اسنادي، بر پایة تعریف مفهوم تمدن از دیدگاه علامه مصباح، تحلیل دقیقی از تمدن و مؤلفه‌های این مفهوم ارائه کند و لایه‌های درهم‌تنیده و پنهان این تعریف، نمایان شود. در تجزیه و تحلیل تعریف، و تفکیک مفاهیم و نیز سرفصل‌ها ما با چهار سرفصل اصلی در تعریف علامه مصباح مواجه هستيم: ویژگی‌های کلی تمدن؛ زیربنا و بنیان تمدن؛ ساخت تمدن؛ و فرایند تمدن‌سازی براساس هرم نیازمندی‌های کلان بشری. سعی شده است با این کار، مفاهیم تعریف در دسته‌بندی‌هایی توزیع شود تا از بی‌شکلی و پراکندگی معنایی مفاهیم و واژه‌های تعریف جلوگیری شود.    
در این تعریف، تمدن مفهومی است که از ویژگی‌های کلان زندگی انسان‌هایی حکایت می‌کند؛ چتری که بر همة فعالیت‌های اجتماعی سایه می‌افکند؛ از انسان‌هایی سخن می‌گوید که نوعی وحدت ارگانیک و اندامواره برای خود قائل‌اند و زندگی آنها از نوعی ثبات برخوردار است؛ کسانی که با تقسیم کار اجتماعی و با استفاده از همة نعمت‌های مادی و غیرمادی در شکل طبیعی و مصنوعی، تلاش‌های برنامه‌داری برای رفع‌نیازها، دفع‌خطرها، ارتقای بهره‌ها و رسیدن به آرمان‌ها انجام می‌دهند.
كليدواژه‌ها: تمدن، فرهنگ، نظام،  مهندسي تمدن، هرم نيازهاي تمدني.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
27
صفحه پایان مقاله: 
40