شاخصه‌هاي کارگزاران نظام اسلامي براساس قرآن و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf269.34 کیلو بایت
سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 11ـ24

نوع مقاله: ترويجي

مهدي حسن‌زاده / دانش‌پژوه کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mhdmhd1372@gmail.com
دريافت: 02/03/1400                    پذيرش: 21/06/1400

چکيده
پيشرفت و تعالي نظام اسلامي، وابسته به رهبران و کارگزاراني است که بتوانند حکومت و جامعه را براساس آرمان‌ها و مباني اصولي‌اش پيش ببرند. در نظام اسلامي، شناخت صحيحِ نيروها و اطلاع از شاخصه‌هاي ايشان، مانع نفوذ عوامل دشمن در بدنة نظام خواهد شد. بهترين راه براي شناخت خصوصيات کارگزاران در نظام اسلامي و ارائة الگويي مناسب در اين زمينه، مراجعه به مباني اسلام است. در اين پژوهش، مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي کارگزاران، در جهت گزينش و به‌کارگيري آنها در نظام اسلامي براساس قرآن کريم و روايات معصومان‌(ره) در سه ساحت علمي، خُلقي و توانايي، مورد بررسي قرار گرفته است. مستندسازي شاخصه‌هاي کارگزاران در ابعاد علمي، خُلقي و توانايي براساس قرآن کريم و روايات، ابداعي است که اين مقاله را از ساير پژوهش‌ها متمايز ساخته است. اين پژوهش به تحليل شاخصه‌هاي کارگزاران در نظام اسلامي با بهره‌گيري از منابع مذکور با روش تحليلي ـ توصيفي مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق بر اين امر حکايت دارد که کارگزار نظام اسلامي مي‌بايست از شاخصه‌هايي همچون علم و آگاهي، ولايتمداري، اخلاص در رفتار و عملکرد خود، مسئوليت‌پذيري و... برخوردار باشد.

کليدواژه‌ها: کارگزار، نظام اسلامي، قرآن کريم، روايات.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
11