نقش مشروعيت مبتني بر التزام سياسي در کارآمدي نظام مردم‌سالاري ديني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf390.9 کیلو بایت
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 25ـ36

نوع مقاله: ترويجي

مجتبي عطارزاده/ دانشيار گروه دروس عمومي و معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهان    mattarzadeh1@gmail.com
دريافت: 01/03/1400                    پذيرش: 17/07/1400

چکيده
اين پژوهش در پی آن است که تفاوت كارآمدي به‌معناي تحقق عيني يا توان سيستم در تحقق كاركردهاي اساسي يك حكومت، به‌گونه‌اي‌كه اكثريت مردم و گروه‌هاي قدرتمند درون نظام، تحقق آن ‌را به‌عينه مشاهده كنند، در انديشۀ سياسي اسلام و غرب نشان دهد. ازاين‌رو، با مفروض داشتن «تأثير نوع پذيرش و مشروعيت نظام سياسي در کارآمدي نظام‌هاي سياسي»، چگونگي اثر ژرف التزام شهروندان به انجام تکليف سياسي ملهم از باور به ماهيت الهي قدرت در کارآمدي نظام مردم‌سالاري ديني را با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي بررسي کرده است. نتيجۀ حاصل از آن نشان مي‌دهد برخلاف حکومت‌هاي ليبرال که کارآمدي حاصل از برآوردن خواسته‌هاي مردم منشأ مشروعيت آنها شناخته مي‌شود؛ تنها با اجراي اوامر الهي، به‌ويژه عدالت، مشروعيت حکومت اسلامي حفظ و حتي تقويت خواهد شد، که اين امر به‌نوبه خود، افزايش التزام حکومت‌شوندگان به فرامين حکومت و در نتيجه بالا رفتن ضريب کارآمدي آن را به‌دنبال خواهد داشت.

كليدواژه‌ها: فلسفۀ سياسي، مقبوليت، کارآمدي نسبي، حقانيت، تکليف‌محوري، التزام سياسي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
25