فطري بودن اصول دين در آراي بانو امين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf232.95 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره هشتم، پياپي 299، آبان 1401، ص 33ـ42

نوع مقاله: ترويجي
زکيه فلاح يخداني/ دانش‌پژوه سطح چهار کلام اسلامي جامعة‌الزهراء (س) gomnam114@yahoo.com
دريافت: 30/03/1401                    پذيرش: 14/06/1401

چکيده
اصول دين، پايه‌هاي اعتقادي فروع هستند و تمام جهت‌گيري‌هاي انسان در زندگي به اصول عقايد او برمي‌گردد. بحران‌هاي موجود در جامعه امروز، بيانگر اين حقيقت است که اصول اعتقادات با جان‌ودل مردم گره نخورده است. يکي از راه‌هاي دروني کردن باورهاي اصيل دين، طرح مباحث اصول اعتقادي از منظر فطرت است. بانو مجتهده امين از علماي بزرگ معاصر، بااينکه به‌صورت مستقل، بحث فطرت و معارف فطري را مطرح نکرده است؛ اما در ضمن مطالب تفسيري، کلامي و فلسفي ايشان مي‌توان مؤيداتي مبني بر فطري بودن اصول دين يافت. بانو امين در تفسير آيۀ فطرت، فطرت را همان دين اسلام مي‌داند. از اين سخن وي مي‌توان فطري بودن تمام آموزه‌هاي کلي دين، ازجمله اصول اعتقادات را استنباط کرد. از جهت اثباتي نيز دلايلي در آثار بانو امين يافت مي‌شود که با تکيه بر فطرت اوليۀ انسان‌ها، اصول دين را اثبات کرده است. گرچه ايشان در باب اثبات وجود مبدأ، دلالت فطرت بر وجود خداوند را مسکوت گذاشته؛ اما براي اثبات توحيد، ساير اوصاف کمالي حق، معاد و نبوت، به مقتضيات فطرت استناد جسته‌اند. در نوشتار حاضر سعي شده است با روش توصيفي ـ تحليلي، به تبيين و تحليل ديدگاه بانو مجتهده امين در زمينۀ فطري بودن اصول دين پرداخته شود.

کليدواژه‌ها: اصول دين، فطرت، كمال مطلق، توحيد، معاد، نبوت، بانو امين.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
299
شماره صفحه: 
33