پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


سخنان امام خمينى

 • دانشجويان مسلمان و مبارزى كه لانه جاسوسى را اشغال كرده اند با عمل انقلابى خودشان ضربه اى بزرگ بر پيكر آمريكاى جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز كردند.
 • ما بايد هر چه فرياد داريم بر سر اينها بزنيم و امروز كه سالروز لانه جاسوسى است، من به ملتمان تبريك عرض مى كنم واين عملى كه دوستان اسلام، مجاهدين اسلام انجام دادند، يك عمل بسيار خوبى بود و بسيار مؤثرى بود كه اين لانه از اينجا كنده شد. اگر اين لانه جاسوسى در اينجا بود، شايد ايران را به تباهى مى كشيد.

  13/8/61

 • ما روابط با آمريكا مى خواهيم چه بكنيم؟ روابط ما با آمريكا، روابط يك مظلوم با يك ظالم است. روابط يك غارت شده با يك غارتگر است. ما مى خواهيم چه كنيم... آنها احتياج دارند كه با ما روابط داشته باشند، ما چه احتياجى به آمريكا داريم...، اسلام كه بنا ندارد كه ظلم بر ديگرى بكند، مظلوم هم نخواهد شد.

  2/2/58


  سخنان مقام معظم رهبرى

 • امروز براى آمريكاييها و هم پيمانان و نيز رقباى آنها در اروپا و آسيا و حتى دولتهاى وابسته و ضعيف روشن شده است كه نه آمريكا و نه هيچ قدرت ديگرى نمى تواند زمام رياست ملت هاى ديگر را به دست بگيرد، زيرا ديگر ملتها، هرگز زير بار ظلم و قدرتهاى تحميلى نمى روند و حادثه فلسطين و حوادث آفريقا و اروپا نشان داد كه غربيها و بخصوص آمريكاييها نمى توانند آقايى دنيا را به خود اختصاص دهند.

  18/3/73