پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى در حلول سال نو

  • من همه را به رعايت منابع مالى كشور توصيه مى‌كنم. اسراف بد است و از نظر شرعى گناه و حرام مى‌باشد. از نظر منطق عقلانى و ادارى كشور هم يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصى نيست، همه موظفند اسراف نكنند، هم مسؤولان و كارگزاران و كسانى كه مأمور انجام كارهايى در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مى‌كنيم از اسراف جلوگيرى بشود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه بشود مخاطب ما همه، هم مسؤولان و هم آحاد مردم هستند.
  • اسراف در ثروت عمومى و موجودى‌هاى اين كشور و منابع طبيعى و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مى‌آيد، اسراف در نان و آب و انرژى و نيروى انسانى، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن، توصيه‌اى است كه ما در سال گذشته و سالهاى قبل از آن عرض كرديم كه عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم بايد براى اين كار برنامه‌ريزى انجام بگيرد و آن را مسؤولان دولتى انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده‌روى و نابود كردن اموال عمومى و اموال شخصى است. چون اموال شخصى هم به نحوى به اموال عمومى برمى‌گردد.
  • توصيه ديگرى كه براى سال جديد دارم و هميشه مى‌خواهم آن را مطرح كنم، توصيه به كار سازنده است; خيلى‌ها كار مى‌كنند كه سازنده نيست، بعضى هم كارهايى مى‌كنند كه مخرّب است. همه بايد تلاش نمايند كار سازنده كنند. كار سازنده، مبارزه با دشمن است. اگر كسى براى علم و براى اداره كشور تلاش كند، با دشمن مبارزه كرده است. اگر كسى براى افزايش ثروت ملى تلاش كند، با دشمن اين ملت و اين كشور مبارزه كرده است; چون دشمن نمى‌خواهد اين كشور به خوبى اداره شود و امور مردم به سهولت بچرخد.
  • توصيهى مهم ديگر هم هست كه مى‌خواهم، به خصوص به مسؤولان دولتى و هركسى از مردم كه به آنها كمك مى‌كند تأكيد كنم، استنقاذ حقوق عمومى است. بسيارى هستند كه ثروتهاى بادآورده‌اى دارند، ماليات نمى‌دهند از اموال عمومى به نفع شخصى خود استفاده مى‌كنند و بدون استحقاق، بسيارى هستند كه ماليات و حقى را كه متعلق به مردم است، از درآمد و كسب خود منع مى‌كنند و نمى‌دهند اين كار ناروايى است. در جامعه ما بايد در همه ذهنها و فكرها جا بيفتد كه منع ماليات و منع اداى حقوق عمومى دولت و ملت يك خلاف و يك گناه است.
  • جوانان ما، در عرصه‌هايى كه براى دشمنانمان هيچ خوشايند نيست، حضور جدّى و فعالى دارند. مثلاً، در عرصه معنويات، دشمن مى‌خواهد كه مردم ما، بخصوص جوانانمان ـ از معنويات دور شوند. ما در سال گذشته، خبرهاى موثقى داشتيم كه مجالس و اجتماعات دينى و عبادى و مساجد و نمازهاى جماعت، از حضور جوانان سرشار و مشحون است. حتى مثلاً اعتكاف كه يك مستحب بسيار مهمى است و مخصوص كسانى بوده است كه در گذشته، به امور مستحبه توجه زيادى مى‌كردند; در سال گذشته ديديم كه جوانان حتى جوانان دانشجو ـ اعتكاف مى‌كنند و تعداد اعتكاف كنندگان زياد بودند. بنابراين، جوانان ما به معنويات توجه كردند. همچنين به علم روى آوردند.