پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى در حلول سال نو

  • من همه را به رعايت منابع مالى كشور توصيه مى‌كنم. اسراف بد است و از نظر شرعى گناه و حرام مى‌باشد. از نظر منطق عقلانى و ادارى كشور هم يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصى نيست، همه موظفند اسراف نكنند، هم مسؤولان و كارگزاران و كسانى كه مأمور انجام كارهايى در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مى‌كنيم از اسراف جلوگيرى بشود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه بشود مخاطب ما همه، هم مسؤولان و هم آحاد مردم هستند.
  • اسراف در ثروت عمومى و موجودى‌هاى اين كشور و منابع طبيعى و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مى‌آيد، اسراف در نان و آب و انرژى و نيروى انسانى، همه اينها بد است. اسراف