نمايه معرفت (20 شماره)


نمايه معرفت
(20 شماره)


گزارشى اجمالى از مقالات مجله معرفت

به يارى خداوند، مجله معرفت تا كنون 20 شماره رسمى و 3 پيش شماره بالغ بر 286 مقاله در موضوعات متنوّع علوم انسانى به چاپ رسانده است. بيش ترين مباحثى كه در زمينه آنها مقالاتى ارائه شده بدين قرار است:


1. اخلاق و عرفان…30 مقاله
2. اقتصاد…18
3. تاريخ…20
4. تفسير و علوم قرآنى…23
5. روان شناسى…8
6. علوم تربيتى…3
7. علوم سياسى…22
8. فلسفه اخلاق…9
9. فلسفه و منطق …44
10. كلام جديد و فلسفه دين…22
11. گزارش…19
12. مباحث اجتماعى و جامعه شناسى41
13. مديريت…10
14. مناسبت ها و ساير مباحث متفرقه…17

علاوه بر مقالات ارائه شده در موضوعات مزبور، اين مجله توانسته است با برگزارى 14 مصاحبه و 13 ميزگرد (دين و توسعه 4، اسلام و دموكراسى 3، دين و اخلاق 1، جامعه شناسى دين 1، زبان دين 1، هويت فلسفه اسلامى 1، مديريت اسلامى 1 و تاريخ اسلام 1) با صاحب نظران ايرانى و غير ايرانى نظرات آنها را در موضوعات گوناگون منعكس سازد. همچنين بيش از 21 مورد مقالات ترجمه شده در جديدترين موضوعات علوم انسانى از ساير زبان ها به فارسى و درج آنها در مجله و ارائه 9 مورد گزارش در زمينه هاى فرهنگى يكى از گام هاى بلندى است كه نيل به جامعه اى هرچه فرهنگى تر را نويد مى دهد. علاوه بر آن، تاكنون 4 كتابشناسى در موضوعات گوناگون در زمينه ساير موضوعات به جامعه اهل معرفت تقديم گرديده است. آمار تفصيلى مقالات بر حسب موضوعات بدين قرار است:


اخلاق و عرفان


اخلاق و عرفان اسلامى/ 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12
اخلاق در قرآن / 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20
پايان فضيلت يا نقد تفكر اخلاقى جوامع نوين / 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20
توبه و جايگاه آن در عرفان / 6 ، 7 ، 8
درآمدى بر مبانى عرفان و تصوّف در قرآن / 7 ، 8


اقتصاد


آشنايى با پژوهشگران ( حجة الاسلام غلامرضا مصباحى) / 10
آزادى اقتصادى يا دخالت دولت / 14
انسان شناسى در مباحث اقتصادى / پ. ش. 3
بازار مشترك اسلامى / 2
بررسى اجمالى ربا / 5
بررسى اجمالى ماليات در اقتصاد ايران / 1
بررسى انتقال معكوس تكنولوژى در ايران «پديده فرار مغزها» / 11 ، 13
به كارگيرى سياست هاى پولى در بانكدارى بدون ربا / 3
درآمدى بر بخش عمومى در اقتصاد اسلامى / 4
قيمت، نرخ گذارى و دونرخى شدن كالاها و خدمات / 9
متعلقات الزكوة و رأى اولى الامر / پ. ش. 1
ميزگرد دين و توسعه / 8 ، 9 ، 10 ، 11
واردات / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2 ، پ. ش. 3


تاريخ


احياى ارزش هاى اسلامى در عصر حاكميت حضرت على7 / 18 استبداد صغير در نهضت مشروطيت / پ. ش. 3
بيست و پنج سال سكوت / 18
پرچم و پرچمدارى در عرب و اسلام / 13
تدوين تاريخ اسلام (در گفتگو با دكتر صادق آئينهوند) / 13
تمدن جديد اسلامى / 18
دانش گسترى در تمدن اسلامى / 18
دستاوردهاى مسلمانان در علم و فلسفه / 13، 14
روشمندى و شرايط تحقيق در تاريخ وخلاءهاى موجود در تدوين تاريخ اسلام / 13
روند پذيرش فرهنگ غرب در جامعه مصر / 18
زمينه ها و عوامل پيدايش فِرق اسلامى / 18
كتابشناسى توصيفى تاريخ اسلام / 18
نهضت ترجمه در جهان اسلام / 5
منابع تاريخ اسلام در عصر پيامبر9 / 18موانع و مشكلات تاريخ نگارى شيعه / 18
ميزگرد نقش شيعه در تمدن اسلامى / 18
نسيم تشيّع در كوهسار خراسان / 18
نگاهى به جنبش هاى اسلامى در مصر / 9
نگاهى به جنبش هاى اصلاحى در مصر / 8


تفسير و علوم قرآنى


ابعاد حج در قرآن / 12 ، 13 ، 14
تأمّلى در معاجم قرآنى / 7
تأويل قرآن / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2 ، 6
حجاب در قرآن / 7 ، 8
داستان معلم و متعلّم در قرآن / 5
روش هاى اهل بيت: درتفسير قرآن / پ. ش. 3
شخصيت علاّمه طباطبائى (در گفتگو با آية الله جوادى آملى) / 2
عوامل شرك و موانع توحيد در قرآن / 10 ، 11
قرآن و نفاق قبل از هجرت / 9
قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن (در گفتگو با آية الله مكارم شيرازى) / 5
قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن (در گفتگو با آية الله معرفت و استاد رجبى) / 6
گفتارى پيرامون نزول قرآن / 1 ، 2
نگاهى به پيشگويى هاى قرآن / 3 ، 4
مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن / 3
هدايت به امر در تفسيرالميزان / 13


روان شناسى


انسان شناسى در مباحث اقتصادى / پ. ش. 3
تفاوت روانى نژادها / 7
تفاوت هاى فردى / 10
رابطه روان شناسى و اقتصاد / 1
روان شناسى جامعه در حال رشد / پ. ش. 1 ، 2
روشمندى و شرايط تحقيق در روان شناسى و خلأهاى موجود در تدوين روان شناسى اسلامى / 15
كاربرد روان شناسى در استخدام نيروى انسانى/2


علوم تربيتى


رابطه نهاد حكومت با نهاد آموزش و پرورش/ 11
علل افت تحصيلى / 1 ، 2


علوم سياسى


اسلام و دموكراسى / 14
اسلام و غرب (سخنرانى شاهزاده انگليس) / 9
اسلام و نظريات غربى در باب حقوق بشر / 12
تحليل بر نهضت ملى شدن نفت ايران / 7
پژوهشى در خصوص جايگاه جنگ روانى در اسلام / 6
پيشينه جنبش اصلاحى در افغانستان / 3 ، 4
جنبش مشروطيت اصفهان / پ. ش. 1
حدود آزادى و ارتداد / 1 ، 2
سكولاريزم نقابدار! / پ. ش. 2
طريقه تشيّع و قلّه هاى تعصّب در افغانستان / 12
فعاليت تبليغاتى دشمنان اسلام در جهان / 13قرارداد استعمارى 1919 / 1
مردم سالارى در انديشه امام خمينى و مرحوم نايينى / پ. ش. 2 ، پ. ش. 3
ميزگرد اسلام و دموكراسى / 12 ، 13
نقش تمدن اسلامى در بيدارى اروپا/ 12
نگاهى به حكومت اسلامى / 3 ، 4
نگاهى گذرا بر فلسفه سياسى اسلام / 3


فلسفه اخلاق


جاودانگى اصول اخلاقى و نظريه اعتباريات / 15
دروغگويى و راستگويى در فلسفه اخلاق / 15
فرااخلاق / 17
فطرت در قرآن / 15
فلسفه دين، كثرت گرايى دينى، عصرى بودن و الهيات پويشى / 15
قدرت مطلق و گناه / 15
كتابشناسى توصيفى فلسفه اخلاق / 15
ميزگرد دين و اخلاق / 15
نگرشى كلى به فلسفه احلاق / 15


فلسفه و منطق


آشنايى با پژوهشگران (حجة الاسلام غلامرضا فيّاضى) / 9
استقراء و تجربه / 11 ، 12
اعتبار ادراك و شهود عرفانى از ديدگاه كتاب و سنّت / 11 ، 12 ، 13
بحث حول التشكيك / پ. ش. 3 ، 1
برهان امكان در الهيات اسلامى / 14 ، 16
برهان صديقين از ديدگاه حكماى مشّاء، اشراق و حكمت متعاليه / 11 ، 12
تشكيك در نظريه مطابقت در صدق و كذب قضايا/ 8
حركت توسيطيه و قطعيه از ديدگاه حكيم سبزوارى / 10
حدوث اسمى / 5
حكماى اسلامى و قضاياى اخلاقى / 7
ساختار چند مرتبه اى صورت هاى ذهنى در ادراك صحنه هاى ديدارى / 16
شناخت خدادرالهيات اسلامى و فلسفه غربى/8،9
ضرورت و علّيت / پ. ش. 1
قضاياى حقيقيه، خارجيه، لابتيّه / 8
قضاياى شرطى در منطق قديم و جديد / 16
قضاياى كلى و جزئى و منطق قديم و جديد / 6
قضيه لابتيّه / 13 ، 14 كتابشناسى توصيفى فلسفه اسلامى / 16
گزاره هاى كلى و وجودى در منطق رياضى و كلاسيك / 10 ، 11
مفهوم شهود در فلسفه اسلامى / 4
مقايسه علم النفس ارسطوباعلم النفس ابن سينا /16
ملاك تمايز علوم برهانى از علوم غير برهانى / 12
موجود مجرّد و مادى / پ. ش. 1 ، پ. ش. 2
ميزگرد هويت فلسفه اسلامى / 16
نقل و نقد نظريه كانت در متافيزيك / 2 ، 3
نظام احسن در انديشه حكماى اسلامى و لايب نيتس / 16
نگاهى به فلسفه ويتگنشتاين / 5 ، 6 ، 7
وجود كامل مطلق / 16
وجود و علم در فلسفه صدرالمتألهين / 10
ويتگنشتاين فيلسوف و منتقد فرهنگى/ 12 ، 13
كلام جديد و فلسفه دين
اثبات گرايى منطقى و زبان دين / 19
ارزيابى معرفت انسان نسبت به خداى متعال / 19
انالوژى / 19
پلوراليزم دينى / 14
خداشناسى توسعه / 14
دين و زبان تمثيلى / 19
عقلانيت دين / 19
فلسفه دين (در گفتگو با دكتر لگنهاوسن) / 7
كارگردگرايى در الهيات / 19
گفتار دينى / 19
مبانى معرفت شناسى باورهاى دينى / 16 ، 17
مجازهاى تحويل ناپذير در الهيات / 19
مسأله شرّ از ديدگاه يهوديت / 11
مفوّضه چه كسانى هستند؟ / 16
معرفت شناسى / 16
معنى و توجيه نمادهاى دينى / 19
مكاشفه و تجربه دينى / 19
مكتب تفسير هرمنوتيك / 9 ، 10
ميزگرد زبان دين / 19
ناكامى زبان در توصيف كاميابى عارف / 19


گزارش


آشنايى با مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى; / 18
اعزام طلاب به خارج و پيامدهاى آن / 6 ، 7
اعزام طلاب به خارج وسيله اى براى توسعه ارتباطات و اسلام و تشيّع / 10 ، 11
تلاش ياران / 1
در حاشيه برگزارى همايش مديريت در سازمان /17
در حاشيه كنگره شيخ مفيد / 6
گزارشى از پايان نامه هاى كارشناسى ارشد گروه تاريخِ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى; / 18
گزارشى از پنجمين همايش مديريت و رهبرى در سازمان / 17
گزارشى از سمينار حقوق بشر در مركز توسعه سوئيس / 5
گزارشى از سمينار فلسفه آمريكا / 11
گزارشى از سمينار هفته بسيج در دانشگاه اصفهان (سخنرانى استاد مصباح يزدى) / 7
گزارشى از كنفرانس تشيّع در فيلادلفيا امريكا / 7
گزارشى از كنفرانس فلسفه نيويورك / 3
گزارشى از مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى / 8
گزارشى از يك سفر تبليغى / 14
معرفى و نقد كتاب معرفت شناسى دينى / 19
نمايه معرفت / 9
مباحث اجتماعى و جامعه شناسى
آشنايى با پژوهشگران (حجة الاسلام محمود تقى زاده) / 11
امنيت در مدينه فاضله مهدوى / پ. ش. 1
امكان اسلامى ساختن رشته هاى علمى و ضرورت آن / 16
اينهمه هجوم... چرا؟! / 3
پويش مهاجرت در جهان سوم / 2
تأثير وضع مادى جامعه در اخلاق و رفتار / 8
تاراج گنجينه هاى شرق / 6
تحليل بحران سياسى و اجتماعى افغانستان / 10
تحليلى جامعه شناختى از سنّت عزادارى امام حسين7 / 20
توسعه اقتصادى / 9
تهاجم فرهنگى و فرهنگ تهاجم / 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14
ثبات و تغيّر باورها / 4
جامعه شناسى معرفت / 13 ، 14 ، 20
جايگاه علوم انسانى در فرهنگ غرب (در گفتگو با دكتر صدرى) / 3 ،4
جستارى در جامعه شناسى دين / 20حوزه و تحولات ابتر! / پ. ش. 3
روش مطالعه در جامعه شناسى دين / 20
روشنفكر كيست؟ / 14
دين در بستر ديدگاه ها / 20
دين، سؤالات مهم / 20
شيوه هاى اسلامى كردن دانشگاه ها / 20
فرهنگ مطالعه،تحقيقوپژوهش درعلوم انسانى / 5
فلسفه علوم اجتماعىوجامعه شناسى معرفت / 20
مشكل آموزش اضافى / 11
مفسّران دينى در جامعه / 20
ميزگرد جامعه شناسى دين / 20
نظريه / 15
نگاهى به تئورى هاى انقلاب / 10
نيازهاى بشرى و جاودانگى دين (در گفتگو با حجة الاسلام هادوى تهرانى) / 12
همدلى و همفكرى با غرب! / 2


مديريت


ارزش هاى اسلامى در مديريت / 17
تبيين مفهوم مديريت اسلامى / 17
خودشناسى درون مايه وجدان كارى / 17
روند ايجاد و توسعه و ديدگاه سازمانى در نظريه سازمان / 17
كتابشناسى توصيفى مديريت / 17
گامى به سوى نهادينه كردن وجدان كارى در سازمان ها / 17
مديريت ايمان به كار / 12
مديريت فرهنگى يا فرافرهنگى / 17
ميزگرد مديريت اسلامى / 17
نظريه كثرت گرا / 17


مباحث متفرقه


با ناله بسيار، به مناسبت سالگرد رحلت امام خمينى; / 9
بهار در زمستان / 11
خواندنى ها / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5
در سوگ پير مراد و پور مريد / 13
سخنى و حكمتى / 14
شيوه هاى معرفى تشيّع (در گفتگو با پرفسور محمود ايّوب) / 14
علاّمه شهيد مطهرى (در گفتگو با استاد مصباح يزدى) / پ. ش. 3
فجر انقلاب / 11
قم و حوزه علميه از زبان يك انديشمند مسيحى / 16
مخترعات نامرئى / 1
مقام معلم / 20
هين سخن تازه بگو / پ. ش. 2 ، 3