پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

  • در شرايطى كه امريكا صراحتاً نظام اسلامى را تهديد و به ملت ايران اهانت مى كند، عده اى دم از مذاكره با امريكا مى زنند، كه اين افراد يا با الفباى سياست و يا با الفباى غيرت آشنايى ندارند.
  • مسأله امريكا اين است كه هويت اسلامى و ملى ما را قبول ندارد; دارد اين را به زبان مى آورد; چرا عده اى از مدعيان سياست و فهم، نمى فهمند؟!
  • هرگونه سرپيچى مسؤولان از وظايف اصلى و مشغول شدن به امور ديگر خيانت است و لعنت ابدى را به همراه دارد. (3/3/ 81)
  • مهم ترين مسأله كشور استحكام بخشيدن به بنيان هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى است.
  • جمهورى اسلامى با اهداف و آرمان هاى خود در برابر حركت جهانى سازى امريكا و قدرت هاى سلطه گر تسليم نمى شود.
  • بيدارى و اسلام خواهى گسترده در دنياى اسلام ناشى از تأثير عميق و مستمر پديده عظيم جمهورى اسلامى در ايران است و علت اصلى دشمنى قدرت ها با نظام اسلامى به همين دليل است. (در ديدار با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى)
  • هويت و اصول انقلاب ما خطوط برجسته و شخصيت امام را هم تشكيل مى دهد، هرچه راجع به انقلاب بگوييم در واقع درباره امام سخن گفته ايم.
  • على رغم اين كه بوق هاى تبليغاتى استكبار در سراسر دنيا عليه جمهورى اسلامى سم پاشى و لجن پراكنى مى كنند اميدى كه نظام اسلامى در دل مسلمانان دنيا به وجود آورده، همچنان زنده است.
  • آن چيزى كه مى تواند جلوى تهاجم گستاخانه امريكا را بگيرد، فقط و فقط وحدت ملى و وحدت كلمه است.(13/3/81)