پرتوى از کلام رهبرى


پرتوى از کلام رهبرى


گزيدهاى از كلام امام خمينى(قدس سره)

 • دولت امريكا به عنوان قدرتمندترين كشورهاى جهان براى بيشتر بلعيدن ذخاير مادى كشورهاى تحت سلطه، از هيچ كوششى فروگذار نمىكند. (صحيفه امام، ج 13، ص 212)

 • گزيدهاى از سخنان مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)

 • خودباورى، مهمترين ويژگى بود كه موجب كارآمدى و توانايىهاى باورنكردنى نيروهاى مسلح در دوران دفاع مقدس شد. (در جشن فارغالتحصيلان دانشجويان دانشگاه هوايى ارتش 4/10/81)
 • هدف اصلى امريكا تسلط بر منطقه، كنترل منابع نفتى، اشراف بر جمهورى اسلامى ايران و دفاع از اسرائيل است.
 • ملت ايران تسليم جنگ روانى دشمن نمىشود و با پايدارى خود همچون هميشه دشمن را ناكام خواهد گذاشت.
 • روشنفكران عرب از حوادث اخير دريافتهاند كه امريكا اگر به آنها لبخند هم بزند در پشت اين لبخند چيزى جز خشم و نفرت وجود ندارد.
 • همه مسؤولان كشور بايد مراقب دشمن شكستخورده باشند كه در كمين غفلتها و فرصتها نشسته است تا با تشديد مسائل داخلى و نفوذ در دستگاههاى حساس، حملات فرهنگى، اخلاقى، اقتصادى، سياسى و امنيتى خود را تشديد كند.
 • هرجا موفقيتى وجود دارد ناشى از تبعيت از اسلام است و هر مشكلى در عرصههاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اخلاقى وجود دارد ناشى از بىتوجهى به احكام اسلام است. (در ديدار با مردم قم 19/10/81)
 • تنها راه ايستادگى در مقابل ستم مستكبرين اتحاد حول ريسمان مستحكم الهى است.
 • رواج افكار فتنهانگيز در ايام حج موجب آسيب ديدن دنياى اسلام خواهد شد.
 • هريك از اعمال حج نمادىاز يك معناى والا و درسى براى زندگى مسلمانان است. (ديدار با كارگزاران حج، 25/10/81)