سرمقاله


سرمقاله

حوزة علم سياست حوزه‌اي كاملا گسترده است كه در آن گرايشهاي مختلفى به چشم مى‌خورد. انديشة سياسى، تاريخ سياسى، فلسفة سياسى، كلام سياسى، فقه سياسى، جامعه‌شناسى سياسى و روابط بين‌الملل، از جمله گرايشهاي مطرح در اين حوزه هستند. تنوع اين گرايشها سبب شده است تا انديشمندان اين رشتة علمى، هر يك، تخصصى خاص را از ميان گرايشهاي مذكور برگزينند و اهتمام خود را در جهت مطالعه و تحقيق پيرامون آن گرايش خاص صرف نمايند.

خوشبختانه درجوامع علمى دانشگاهى و حوزوي ايران نيز اين گرايشها به سمت تخصصى شدن پيش رفته‌اند و ادامة اين روند مى‌تواند نتايج و پيامدهاي مثبتى را در اين عرصه براي انديشمندان به ارمغتن آورد. البته اين بدان معنا نيست كه در زمينة حدود و ثغور اين گرايشها اتفاق نظر وجود دارد و اين‌گونه نيست كه اين گرايشها در اين حوزه با هم هيچ‌گونه تداخلى ندارند. ارتباط وثيق ميان گرايشهاي مختلف حوزة علم سياست و حتى ارتباط وثيق ميان اين حوزه و ساير حوزه‌هاي علوم اجتماعى ترديدي بر جاي نمى‌گذارد كه صِرف مطالعات در يك گرايش يا حوزه، به تنهايى راه به جايى نمى‌برد و بايد از گرايشها و حوزه‌هاي ديگر نيز غفلت نورزيد.

از اين روبر انديشمندان دانشگاهى و حوزوي است كه على‌رغم نگاه تخصصى به گرايش خاص، از نگاه جهان‌شمولى نيز برخوردار باشند تا آسانتر بتوانند ارتباط مسايل پيچيدة اجتماعى را درك نمايند. محققان و انديشمندان حوزه در اين زمينه تكليف خاصى را بر عهده دارند; بديهى است كه صِرف مطالعه و تحقيق پيرامون آنچه كه در جوامع علمى ديگر مطرح است، به تنهايى براي اين قشر كفايت نمى‌كند، بلكه بايد آموخته‌هاي دينى خود را، پس از درك آن گرايش خاص سياسى و اجتماعى، به كار زند و در مطالعات و تحقيقات خود از هر دو جنبه بهره گيرد.

مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره( كه در اين راستا بنياد نهاده شد، براي رسيدن به اين هدف نشرية معرفت را راه‌اندازي نمود. گروه علوم سياسى آن مؤسسه نيز در جهت تقويت مطالعات و تحقيقات اسلامى در عرصة علم سياست تاكنون شمارگانى از اين نشريه را به خود اختصاص داده است. اين شماره نيز كه مباحث فقه سياسى و نيز انديشة سياسى را مورد تأكيد قرار داده است، مشتمل بر مقالات و نوشته‌هايى است كه از محققان حوزوي و دانشگاهى دريافت نموده است. اما همچنان بايد اعتراف نمود كه بديع بودن برخى از موضوعات، همچون ديدگاه‌هاي فقهى در زمينة مسايل سياسى روز، اقتضاي تأمل بيشتر از سوي خوانندگان ارجمند و انديشمند اين نشريه دارد. از اين رو، اين نشريه، چاپ و نشر اين مقالات را مقدمه‌اي براي طرح مباحث انتقادي و تكميلى از سوي انديشمندان حوزه و دانشگاه مى‌داند و در اين جهت از مقالات و نظرات ارزشمند علمى ايشان استقبال مى‌نمايد.

اميد كه با طرح و گسترش مباحث پيرامون انديشة ناب سياسى تشيع و فقه پوياي آن مكتب متعالى، زمينه براي درك منابع معتبر دينى بيش از پيش فراهم گردد و همين امر زمينه را براي تحقق آرمانهاي حكومت جهانى حضرت‌مهدي )عج( در كشور فراهم سازد; بدون ترديد تحقق آرمانهاي جهانى حكومت حضرت حجت )عج( در ساية تلاش انديشمندان و محققان حوزه و دانشگاه است تا با روشن‌گريهاي خود، وظايف و تكاليف شيعيان را نسبت به وظايف خطير اجتماعى خود گوش‌زد نمايند و تصوير صحيحى از حكومت عدل آن حضرت ارائه دهند. به اميد روزي كه مدينة فاضلة شيعه تحت رهبري و سيادت امام زمان )عج( شكل گيرد و تنها حكومت عدل جهان، بر جهان حكم‌فرما گردد.