مأخذشناسى «دين شناسى»

مأخذشناسى «دين شناسى»

سلمان حبيبى

اشاره

شناخت منابع و مآخذ، گام نخست هر تحقيق است. امروزه كتاب شناسى و مأخذشناسى به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشى و تخصصى درآمده است. در راستاى استفاده بهينه پژوهشگران، بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشى از تحقيقات مرتبط با موضوعات مجله را، كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است، فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيرى از مطالب مجله، براى پى گيرى و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده ترى كمك گيرند. در اين شماره موضوع «دين شناسى» تقديم خوانندگان محترم مجله مى گردد. هرچند به دليل فرصت اندك، فرصت گردآورى همه كتاب ها و مقالات در اين زمينه ميسر نشد، اما تلاش شده است تا دست كم بخش عمده اى از اين منابع آورده شود. معرفت

الف. كتب

1. آسيب شناسى دينى، مجيد محمدى، تهران، نشر تفكر، 1372، 216 ص، وزيرى.

2. آشنايى با كلام جديد و فلسفه دين، على ربانى گلپايگانى، قم، انتشارات واريان، 1378، 156 ص.

3. آموزش دين به زبان ساده، ابراهيم امينى، قم، شفق، 1362، 224 ص.

4. آموزش دين، علامه طباطبائى، تهران، جهان آرا، 1379، 464 ص، وزيرى.

5. از قبض معنا تا بسط دنيا (معرفت شناسى انتقادى درفرآيند...)، داودمهدى زادگان،تهران، دانشوانديشه معاصر، 1379، 336 ص.

6. اصول دين، احمدبن محمد مقدس اردبيلى، گردآورنده: محسن صادقى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1379، 224 ص.

7. انتظار بشر از دين (بررسى ديدگاه ها در دين شناسى معاصر)، عبدالله نصرى، تهران، دانش و انديشه معاصر، 1378، 464 ص، وزيرى.

8. انتظار بشر از دين، عبدالله جوادى آملى، قم، اسراء، 1381، 308 ص، وزيرى.

9. انگيزه پيدايش مذهب، ناصر مكارم شيرازى، مشهد، طوس، 1357، 312 ص، رقعى.

10. بر بام هاى آسمان: مباحثى در دين شناسى تحليلى، مجيد مجيدى، تهران، نشر مركز، 1380، 320 ص.

11. پاسخ به پرسش هاى دينى جوانان; پرسش ها و پاسخ هاى دين پژوهى، محسن غرويان، قم، يمين، 1379، 184 ص.

12. پرسش ها و پاسخ ها: دين پژوهى و گوناگون، محمدرضا كاشفى، قم، معارف، چاپ دوم، 1381، 92 ص، پالتويى.

13. تجربه دينى و گوهر دين، عليرضا قائمى نيا، قم، بوستان كتاب، 1381، 304 ص، رقعى.

14. تحول فهم دين; نقدى فشرده بر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت، احمد واعظى، تهران، مؤسسه فرهنگى انديشه معاصر، 1376، 95 ص.

15. جامعيت و كمال دين، على ربانى گلپايگانى، تهران، دانش و انديشه معاصر، 1380، 96 ص، رقعى.

16. جستارهايى در فلسفه دين، النر استامپ،... و ديگران، مترجم: مرتضى فتحى زاده، قم، اشراق، 1380، 206 ص، رقعى.

17. خاستگاه دين، عليرضا قائمى نيا، قم، زلال كوثر، 1381، 64 ص، رقعى.

18. درآمدى بر دين شناسى جديد، كورت رودلف، ترجمه همايون همتى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1378، 110 ص. 19. درآمدى بر قلمرو دين، حسنعلى على اكبريان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1377، 256 ص.

20. درآمدى به فلسفه دين، ديويس برايان، ترجمه مليحه صابرى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1378، 236 ص.

21. دغدغه هاى فرجامين: پژوهشى در معناشناسى واژه دين، على طهماسبى، تهران، يادآوران، 1380، 100 ص، رقعى.

22. دين پژوهى در جهان معاصر: ابزار جديد، شبهات جديد، دبيرخانه دين پژوهان، قم، مؤسسه انتشارات احياگران، 1381، 144 ص، رقعى.

23. دين پژوهى در خراسان عصر اموى، حسين عطوران،ترجمه حبيب روحانى،مشهد،بنيادپژوهش هاى اسلامى،1378،120 ص.

24. دين پژوهى، فتح الله مجتبايى، تهران، هرمس، مركز بين المللى گفتوگوى تمدن ها، 1381، 104 ص، رقعى.

25. دين پژوهى; گفتوگو با فتح الله مجتبايى، مسعود رضوى، تهران، شهر كتاب، هرمس، 1380، 98 ص.

26. دين پژوهى (1); موانع، تنگناها و بايسته ها، قم، دبيرخانه دائمى كنگره دين پژوهان كشور، 1378، 136 ص، رقعى.

27. دين پژوهى، ميرچا الياده، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ج 1، چ دوم، 1375، 420 ص.

28. دين چيست؟ حقيقت دين از نگاه كتاب و سنت، محمدتقى فاضل ميبدى، قم، نشر خرم، 1375، 160 ص.

29. دين در چالش ميان اعتقاد و انتقاد (مجموعه مقالات دين پژوهى 1)، مقصود فراستخواه، تبريز، بى نا، 1374، 55 ص.

30. دين شناسى ابتدايى، سيدعباس مجذوب صفا، تهران، كانون انتشارات محمدى، 1346، 236 ص.

31. دين شناسى، ابراهيم زاده و ديگران، قم، كوثر غدير، 1381، 216 ص، وزيرى.

32. دين شناسى تطبيقى، كدارنات تيوارى، ترجمه ابوطالب فنايى، محمد ابراهيميان، تهران، محسن، 1378، 230 ص.

33. دين شناسى تطبيقى، محمدجواد باهنر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1361، 90 ص.

34. دين شناسى تطبيقى و عرفان، همايون همتى، تهران، آواى نور، 1375، 228 ص.

35. دين شناسى (سلسله بحث هاى فلسفه دين)، عبدالله جوادى آملى، قم، مركز نشر اسراء، 1381، 304 ص.

36. دين شناسى; عقلانيت دين، قلمرو دين و...، محمد حسين زاده، قم، مؤسسه آموزشىوپژوهشى امام خمينى، 1378،119 ص.

37. دين شناسى، نبى الله ابراهيم زاده آملى، تهران، مركز بررسى و تحقيقات عقيدتى سياسى سپاه، 1381، 128 ص، رقعى.

38. دين و عصر حاضر (مجموعه مقالات دين پژوهى 3)، مقصود فراستخواه، تبريز، بى نا، 1375، 61 ص.

39. دين و نگرش نوين، والتر نوس استيس، مترجم: احمدرضا جليلى، ويراستار: مصطفى ملكيان، تهران، حكمت، 1381، 480 ص، رقعى.

40. رابطه علم و دين، محمدجواد باهنر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1361، 112 ص، رقعى.

41. ره يافت (2) گستره دين از نگاه شهيد مطهرى، حسن اردشيرى، قم، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1381، 230 ص، رقعى.

42. سلسله دروس دين پژوهى، جامعه اسلامى دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى كرمان، تهران، زعيم، 1379، 111 ص.

43.  شريعت در آينه معرفت، عبدالله جوادى آملى، ويراسته حميد پارسا، تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، 1372، 456 ص، رقعى.

44. صراط مستقيم: نقدى بر قرائت دكتر سروش از پلوراليسم دينى، عباس نيكزاد، قم، بوستان كتاب، 1380، 280 ص، رقعى.

45. عقل و اعتقاد دينى: درآمدى بر فلسفه دين، مايكل تاو پترسون و...، مترجم: ابراهيم سلطانى، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1377، 540 ص.

46. فرهنگ و دين، ميرچا الياده، مترجم: هيئت مترجمان، تهران، طرح نو، 1374، ص 626 ص.

47. فقر تاريخيگرى (بررسى انتقادى مقالات قبض و بسط شريعت از دكتر سروش)، عطاءالله كريمى، تهران، چاپ و نشر علامه طباطبائى، 1369، 414 ص، رقعى.

48. فلسفه دين، الوين پلانتينجا، ترجمه محمد سعيدى مهر، قم، مؤسسه فرهنگى طه، 1376، 288 ص.

49. فلسفه دين، جان هيك، ترجمه بهرام راد، تهران، الهدى، بى تا، 300 ص، رقعى.

50. فلسفه دين، رضا اكبريان; ويراستار: على اصغر يزدى، تهران، بقعه، 1380، 106 ص، پالتويى.

51. فلسفه دين، محمدتقى جعفرى، تهران، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامى، چ دوم، 1378، 519 ص.

52. فلسفه دين: معيار ارزيابى عقايد دينى، مبانى معرفت شناسى باورهاى دينى، تجربه دينى و ادلّه اثبات...، محمد حسين زاده، قم، بوستان كتاب، چاپ دوم، 1380، 448، وزيرى.

53. فلسفه دين (نقدى بر براهين اثبات وجود خدا به روش تحليل فلسفى)، هاسپرز، جان، ترجمه گروه ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى دفتر تبليغات اسلامى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1370، 139 ص، وزيرى.

54. قبض و بسط در قبض و بسطى ديگر، صادق لاريجانى، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1372، 102 ص، وزيرى.

55. كثرت گرايى يا پلوراليزم دينى، جعفر سبحانى، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1381، 92 ص، رقعى.

56. كدام دين اسلام است؟، حسن شهروز، بى جا، مؤلف، بى تا، 80 ص.

57. ماهيت و منشأ دين، فضل الله كمپانى، تهران، انتشارات فراهانى، 1362، 263 ص، وزيرى.

58. مبانى معرفت دينى، محمدرضا حسين زاده، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ چهارم، 1381، 192 ص، وزيرى.

59. مبانى نظرى تجربه دينى، مطالعه تطبيقى و انتقادى آراى ابن عربى و رودولف اُتو، على شيروانى، قم، بوستان كتاب، 1381، 320 ص، وزيرى.

60. معرفت دينى از منظر معرفت شناسى، على ربانى گلپايگانى، تهران، دانش و انديشه معاصر، 1380، 220 ص، رقعى.

61. معرفت دينى، ج 1، محمد نصر اصفهانى، اصفهان، فرهنگ دوم، 1380، 144 ص، رقعى.

62. معرفت دينى، نقدى بر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت، صادق لاريجانى، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370، 311 ص، وزيرى.

63. معرفت شناسى دينى، محمدتقى فعالى، ويراستار: محمدتقى مرتضوى زاده، قم، زلال كوثر، 1380، 112 ص، رقعى.

64. مفاهيم و مسائل فلسفه دين، حميدرضا آيت اللهى، تهران، موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران، 1381، 96 ص، رقعى.

65. نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر، محمد صادقى تهرانى، تهران، اميد فردا، 1379، 175 ص، رقعى.

66. نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش، سيد محمدحسين حسينى طهرانى، بى جا، مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامى، 1415 ق، 403 ص، وزيرى.

67. يقين گمشده: گفتوگوهايى درباره فلسفه دين، عبدالله نصرى، تهران، سروش، 1380، 228 ص، رقعى.

ب. مقالات

1. آسيب شناسى دين پژوهى معاصر، على اكبر صادقى، نگاه حوزه، ش 77 و 78 (فروردين 1381)، ص 148ـ151; همشهرى 025 و 27 تير 1380)، ص 9; سلام (28 دى 1374)، ص 9.

2. آسيب شناسى دين پژوهى معاصر، ولى الله عباسى، نگاه حوزه، ش 86 و 87 (آبان 1381، ص 127ـ141.

3. احكام دين و اهداف دين، محمدرضا حكيمى، نقد و نظر، سال 1، ش 1 (زمستان 1373)، ص 107ـ122.

4. الميزان و مسئله انتظار از دين، موسى صدر، پژوهش هاى قرآنى، ش 9 و 10 (بهار و تابستان 1376)، ص 12ـ27.

5. امام خمينى و انتظار از دين، مصطفى جعفر پيشه، جمهورى اسلامى (16 و 23 بهمن 1378)، ص 15.

6. انتظار از دين؟، احمد مفتى زاده، ايران فردا، سال 1، شماره 5 (بهمن و اسفند 1371)، ص 61.

7. انتظار از دين يا دين پژوهان، محمد اخوان، كلام اسلامى، ش 47 (پاييز 1382)، ص 125ـ145.

8. انتظار اوليه بشر از دين، حسين مطيع، جوان (5 مهر 1379)، ص 9.

9. انتظار بشر از دين، محمدرضا حسينى، معارف اسلامى، شماره 51 (فروردين ـ تير 1381)، ص 14ـ19.

10. انتظار بشر از دين يا انتظار دين از بشر، جعفر سبحانى، كلام اسلامى، ش 39 (پاييز 1380)، ص 5ـ12.

11. انتظار بشر از دين، عبدالله جوادى آملى، پاسدار اسلام، ش 234 (خرداد 1380)، ص 6ـ11; شماره 238 (مهر 1380)، ص 6ـ9.

12. بازشناسى گستره هاى دين پژوهى، مجيد ظهيرى، انديشه حوزه، ش 35 و 36 (مرداد، آبان 1381)، ص 22ـ30.

13. بايسته هاى كنونى دين پژوهى، على اكبر رشاد، قبسات، ش 15 و 16 (بهار و تابستان 1379)، ص 21 ـ 29.

14. بررسى نظريه درباب پلوراليسم دينى، تكثرگرايى دينى به چه معنا است، محمدصادق لاريجانى، قدس (13 و 20 و 27 شهريور) 1380)

15. بررسى نظريه هايى درباره انتظار بشر از دين، جعفر سبحانى، كلام اسلامى، ش 40 (زمستان 1380)، ص 4ـ14.

16. بنيادهاى دين پژوهى در عصر جديد، محمدعلى شهيدى، انتخاب (18 خرداد 1381)، ص 6. 17. بيراهه هاى دين پژوهى، ميشل آبراهام، ترجمه كوكب سعيده، ايران (4 و 5 ارديبهشت 1379)، ص 10.

18. تاريخ فلسفه دين، ويليام پى آلستون; ترجمه على حقى، انديشه حوزه، ش 35 و 36 (مرداد، آبان 1381)، ص 54ـ83.

19. تأثير رودلف اتو در دين پژوهى جديد، كلى ال راس، عصر آزادگان (6 آذر 1378)، ص 7.

20. تبيين هاى روان شناختى از دين، ويليام پى آلستون، ترجمه غلام حسين توكلى، حوزه و دانشگاه، سال 2، ش 5 (زمستان 1374)، ص 48ـ52.

21. تجربه دينى، اصل و منشأ دين، ويليام جيمز، ترجمه مالك حسينى، نقد و نظر، ش 23 و 24 (تابستان و پاييز 1379)، ص 25ـ43.

22. تعريف دين، مهديار معتمدى، صميمانه (ارديبهشت 1380)، ص 6ـ7.

23. تعريف دين و معضل تعدد، على رضا شجاعى زند، نقد و نظر، ش 19 و 20 (تابستان، پاييز 1378)، ص 234ـ297.

24. تفاوت فلسفه دين و علم كلام، ايران (19 تير 1375)، ص 6.

25. تفاوت فلسفه دين و كلام در چيست؟، حوزه و دانشگاه، سال 1، ش 3 (تابستان 1374)، ص 68ـ69.

26. جامعه شناسى دين از ديدگاه استاد مطهرى و دكتر شريعتى، همايون همتى، نامه فرهنگ، سال 6، ش 1 (بهار 1375)، ص 112ـ127.

27. جامعه شناسى دين، ديويس وينسون، ترجمه همايون همتى، كيهان فرهنگى، ش 139 (بهمن 1376)، ص 44ـ49.

28. جامعه شناسى دين، محمدرضا جواهرى حقيقى، انتخاب (10 مرداد 1380)، ص 6.

29. جامعيت و كمال دين، احمد بهشتى، كتاب نقد، سال 1، ش 2 و 3 (بهار و تابستان 1376)، ص 61ـ88.

30. جايگاه فلسفه دين، ترجمه محمد ثقفى، كلام اسلامى، ش 23 (پاييز 1376)، ص 83ـ92.

31. جايگاه قلمرو موضوعات فلسفه دين، عبدالحسين طريقى، ايرانيان (21 شهريور 1377)، ص 6.

32. چرايى نياز بشر به دين، على اكبر نوايى، انديشه حوزه، ش 35 و 36 (مرداد ـ آبان 1381)، ص 195ـ214.

33. حقيقت دين، حسن سلامى، صداى عدالت (25 آذر 1381)، ص 11.

34. خاستگاه دين، عزالدين رضانژاد، كلام اسلامى، سال 3، ش 3 (پاييز 1373)، ص 40ـ50; شماره 2، ص 45ـ51.

35. درآمدى بر جامعه شناسى دين، اميد فاضلى، ايران (3 بهمن 1374)، ص 6.

36. درآمدى بر دين شناسى يونگ، احد فرامرز قراملكى، قبسات، سال 2، ش 5 و 6 (پاييز و زمستان 1376)، ص 140ـ153.

37. درآمدى بر فلسفه دين، على ربانى گلپايگانى، كيهان انديشه، ش 73 (مرداد، شهريور 1376)، ص 98ـ112.

38. دين از نظر دوركيم، محمدرضا جواهرى حقيقى، انتخاب (27 دى 1379)، ص 6.

39. دين از نظر قرآن و پايه هاى اساسى آن، سيد محمدحسين طباطبائى، اطلاعات (18 اسفند 1375)، ص 7.

40. دين پژوهى در غرب، محمدجواد حيدرى كاشانى، كلام اسلامى، ش 37 (بهار 1380)، ص 127ـ129.

41. دين پژوهى، كامران فانى، نگاه نو، ش 39 (زمستان 1377)، ص 192ـ193.

42. دين پژوهى، مجيد اكبرى، ايران، (27 ارديبهشت 1382)، ص 8.

43. دين پژوهى و شاخه هاى آن، همايون همتى، نامه فرهنگ، سال 6، ش 4 (زمستان 1375)، ص 92ـ97.

44. دين جاودانه، عبدالله جوادى آملى، پاسدار اسلام، سال 14، ش 167 (آبان 1374)، ص 7ـ10.

45. دين چيست؟، برايان ترنر، مترجم: حسن محدثى و...، بنيان (25 اسفند 1380)، ص 6.

46. ديندارى يا دين شناسى، محمدرضا حق پناه، زائر، سال 2، ش 12 (اسفند 1375)، ص 3.

47. دين در بستر ديدگاه ها، حسين حسينى، معرفت، ش 20 (بهار 1376)، ص 47ـ56.

48. دين در منظر فلاسفه معاصرغرب، واينه پرودفوت، ترجمه همايون همتى، كيهان هوايى، ش 1162 (6 دى 1374)، ص 9 و 11.

49. دين در ميزان نقد، حسين مافى مقدم، اطلاعات (11 مرداد 1376)، ص 7.

50. دين در نگاه فرويد و يونگ، مجيد كمالى، مردم سالارى (14 اسفند 1380)، ص 9.

51. دين شناسى از منظر امام رسالت نخست، ضياء مرتضوى، جمهورى اسلامى (10 مهر 1378)، ص 15.

52. دين شناسى تطبيقى، اريك شارب، ترجمه همايون همتى، كلمه، ش 11 (آبان 1373)، ص 34ـ36.، 53. دين شناسى چيست و دين شناس كيست؟، بخشعلى قنبرى، كلمه، ش 6 (مرداد ، مهر 1372)، ص 45ـ43.

54. دين شناسى سكولار و دين شناسى فاطمى، عباس ايزدپناه، رسالت (20 مرداد 1381)، ص 6.

55. دين شناسى علامه طباطبائى، مسعود اميد، كلام اسلامى، سال 4، ش 13 (بهار 1374)، ص 56ـ61; سال 3، ش 4 (زمستان 1377).56. دين شناسى، مسعود اميد، كلام اسلامى، سال 2، ش 2 (تابستان 1373)، ص 63ـ 74.

57. دين فهمى و دين باورى، جواد هنرور، مصباح، ش 40 (زمستان 1380)، ص 105ـ131.

58. دين و انتظار آدمى، محمدمهدى فقيهى، ابرار (12 تير 1376)، ص 8; نقد و نظر، سال دوم، ش 2 (بهار 1375)، ص 2ـ7.

59. دين و تجربه، هادى صادقى، نقد و نظر، ش 23 و 24 (تابستان و پاييز 1379)، ص 222ـ246.

60. دين و معرفت شناسى، آلوين پلانتينگا، ترجمه على حقى، انديشه حوزه، سال 9، ش 41ـ42 (مرداد ـ آبان 1382)، ص 163ـ188.

61. روش شناسى دين، فرهنگ توسعه، سال 3، ش 13 و 14 (مرداد، آبان 1373)، ص 24ـ23.

62. رهيافت دين شناسى امام خمينى(ره)، كيهان فرهنگى، ش 136 (مهر 1376)، ص 22ـ27.

63. سخنى در معرفت شناسى دين، حسن بلخارى، كيهان هوايى، ش 1253 و 1254 (7 و 14 آبان 1376)، ص 9.

64. شيوه هاى تبيين انتظار از دين، محمد نصر، نقد و نظر، سال دوم، ش 2 (بهار 1375)، ص 199 و 207.

ص 45ـ48.

65. عارفان و انتظار بشر از دين، عبدالحسين خسروپناه، قبسات، سال 7، شماره 2 (تابستان 1381)، ص 76ـ86.

66. علم دين شناسى در جهان و تمدن اسلامى، محمد ثقفى، مشكوة، ش 66 (بهار 1379)، ص 7ـ22; آينه پژوهش، ش 63 (مرداد و شهريور 1379)، ص 8ـ16.

67. علم كلام و فلسفه دين، عباس ايزدپناه، رسالت (8 و 15 و 22 و 29 تير 1376)، ص 4; (5 و 12 مرداد 1376)، ص 5.

68. فايده و لزوم دين، محمدعلى مهدوى راد، آينه پژوهش، ش 47 (آذر و دى 1376)، ص 76ـ78.

69. فطرى بودن دين از ديدگاه معرفت شناسى، يحيى يثربى، حوزه و دانشگاه، سال 3، ش 9 (زمستان 1375)، ص 110ـ118.

70. فلسفه تطبيقى دين، پول ج گريفس، كلام اسلامى، ش 25 (بهار 1377)، ص 59ـ67.

71. فلسفه تطبيقى دين، پول ج گريفيث، ترجمه بهروز حدادى، هفت آسمان، سال 1، ش 3 و 4 (پاييز و زمستان 1378)، ص 65ـ72.

72. فلسفه دين، ادوارد ويرنگا، ترجمه على حقى، انديشه حوزه، ش 35 و 36 (مرداد ـ آبان 1381)، ص 84ـ 111.

73. فلسفه دين، النور استامپ، ترجمه بهروز جندقى، معرفت، ش 62 (بهمن 1381)، ص 73ـ74.

74. فلسفه دين، برگزيده اى از ديدگاه هاى معاصر، حوزه و دانشگاه، ش 16 و 17 (پاييز و زمستان 1377)، ص 133ـ 144.

75. فلسفه دين، حزب الله انديشه، ش 6 و 7 (بهار و تابستان 1381)، ص 54ـ59.

76. فلسفه دين، حسن جعفرى، آينه پژوهش، سال 8، ش 6 (بهمن و اسفند 1376)، ص 69ـ70.

77. فلسفه دين...، حميدرضا ابك، همشهرى (5 آبان 1381)، ص 13 و 14.

78. فلسفه دين در امريكا، محمد لگنهاوزن، نگاه حوزه، ش 80 و 81 (ارديبهشت 1381)، ص 92ـ94.

79. فلسفه دين در قرن بيستم، ترجمه رضا اكبرى، كتاب ماه (دين)، ش 33 (تير 1379)، ص 44ـ52.

80. فلسفه دين در منظر صدرالدين، غلامرضا جلالى، حوزه، ش 93 (مرداد ـ شهريور 1378)، ص 43ـ74.

81. فلسفه دين، روش ها و موضوعات، احمد نراقى، ايران (24 بهمن 1377)، ص 9; (1 اسفند 1377)، ص 9.

82. فلسفه دين، رونالد هپ برن، ترجمه همايون همتى، قبسات، سال اول، ش 2 (زمستان 1375)، ص 36ـ53.

83. فلسفه دين، قبسات، سال 1، ش 2 (زمستان 1375)، ص 22ـ35.

84. فلسفه دين، كوكب، ش 1 (آبان و آذر 1376)، ص 63ـ65.

85. فلسفه دين، ملاك روش و تمايز، علاءالدين سراج و محمد صابر رياحى، جوان (1 آبان 1382) ص 7.

86. فلسفه دين ويتگنشتاين، جان هايمان، ترجمه خليل قنبرى، هفت آسمان، سال اول، ش 1 (بهار 1378)، ص 41 ـ 50.

87. فلسفه نياز بشر به دين و شريعت در زندگى فردى و اجتماعى، احمد جهان بزرگى، قدس (28 دى 1381)، ص 3.

88. فلسفه و دين از ديدگاه ابن رشد، محمد صافحيان، معرفت، ش 42 (خرداد 1380)، ص 36ـ40. 89. قلمرو اجتماعى دين از ديدگاه شهيد مطهرى، محمدصادق مزينانى، حوزه، سال 16، ش 1 (فروردين ـ ارديبهشت 1378)، ص 224ـ270.

90. قلمرو پژوهشى دين و فرهنگ، محمدحسين پژوهنده، انديشه حوزه، سال 4، ش 1 (تابستان 1377)، ص 51ـ69.

91. قلمرو دين از ديدگاه اميرمؤمنان على (ع)، عبدالحسين معزى، مسجد، ش 54 (بهمن و اسفند 1379)، ص 12ـ17.

92. قلمرو دين و انتظار بشر از آن در آراء و انديشه هاى شهيد مطهرى، ولى الله عباسى، انديشه صادق، ش 7 و 6 (بهار و تابستان 1381)، ص 48ـ65.

93. قلمرو دين و گستره پاسخ گويى آن به نيازهاى بشرى، حسين همايون (مصباح)، انديشه حوزه، ش 35 و 36 (مرداد و آبان 1381)، ص 215ـ239.

94. كلياتى در باب فلسفه دين، هدايت علوى تبار، جهان اسلام (12 آذر 1377)، ص 12; ارغنون، سال 2، ش 5 و 6 (بهار و تابستان 1374)، ص 247ـ252.

95. كلياتى درباره فلسفه دين، على ربانى گلپايگانى، كلام اسلامى، ش 30 (تابستان 1378)، ص 18ـ31; ش 31، ص 16ـ29.

96. گرايش هاى عمده در فلسفه دين، پل ريكور، ترجمه مصطفى ملكيان، نقد و نظر، سال 1، ش 2 (بهار 1374)، ص 137ـ160.

97. گستره دين در انديشه امام خمينى، جواد ورعى، جمهورى اسلامى (28 شهريور 1377)، ص 15. (4 مهر 1377)، ص 15.

98. گفتوگو پيرامون فلسفه دين، معرفت، سال دوم، ش 3 (زمستان 1372)، ص 9ـ4.

99. گفتوگوى دين و فلسفه، رضا خردمند، كتاب ماه دين، ش 14 (30 آذر 1377)، ص 27.

100. گوهر و صدف دين، احمد بهشتى، كلام اسلامى، سال 5، ش 19 (پاييز 1375)، ص 15ـ21.

101. ماهيت كلام جديد و فلسفه دين، غلام على جهانى مقدم، اطلاعات (23 و 30 تير 1375)، ص 7.

102. مبادى اصول فهم دين، محسن غرويان، معرفت، شماره 48 (آذر 1380)، ص 3.

103. مبانى و اصول دين پژوهى، حزب الله انديشه، سال 2، ش 4 و 5 (بهار و تابستان 1380)، ص 45ـ53.

104. مدخلى بر راه هاى شناخت مسائل دين، على رضا سربخش، كيهان (24 و 28 و 31 خرداد 1377)، ص 6; (11 و 25 و 28 تير 1377)، ص 6.

105. مدخلى بر فلسفه دين، عباس قائم مقامى، كيهان انديشه، ش 56 (مهر و آبان 1373)، ص 76ـ97.

106. مسائل فلسفه دين، ويليام پى آلستون، ترجمه على حقى، انديشه حوزه، ش 35 ـ 36 (مرداد، آبان 1381)، ص 120 ـ 123; ابرار (22 خرداد 1376)، ص 8; نقد و نظر، سال 3، ش 1 (زمستان 1375)، ص 80ـ90.

107. مطالعه درون دينى و گوهر دين، احمد بهشتى، كلام اسلامى، سال 5، ش 20 (زمستان 1375)، ص 14ـ22.

108. معرفى گروه دين پژوهشى و ضرورت پژوهش در اين رشته، معرفت، ش 62 (بهمن 1381)، ص 8ـ14.

109. مفاهيم و مسائل فلسفه دين، اچ جى هوبلينگ، ترجمه حميدرضا آيت اللهى، قبسات، سال اول، ش 2 (زمستان 1375)، ص 68ـ73.

110. مفهوم دين در انديشه الياده، پولوس ستليوس پاپالكساندرو، ترجمه حكمت الله ملاصالحى، كيهان فرهنگى، سال 11، ش 6 (شهريور 1373)، ص 30ـ35.

111. مقايسه اى بين فلسفه دين و كلام جديد، مهدى عليزاده سوركى، كيهان (8 آذر 1377)، ص 6.

112. منطق فهم دين، على اكبر رشاد، قبسات، شماره 18 (زمستان 1379)، ص 36ـ41.

113. نظريه هاى پيدايش دين، على اكبر نوايى، انديشه حوزه، ش 35ـ36 (مرداد، آبان 1381)، ص 158ـ 178.

114. نقش سنت و سيره پيامبراكرم (ص) در دين شناسى، حيدر ضيغمى، سروش، سال 18، ش 815 (17 آذر 1375)، ص 8ـ11.

115. هدف دين، مجيد ظهيرى، انديشه حوزه، ش 35ـ36 (مرداد، آبان 1381)، ص 149.

116. هفت نظريه درباره دين، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش 15 (بهار 1381)، ص 234ـ238.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
111