سرمقاله


سرمقاله

(انقلاب اسلامي ايران و وظيفه ارباب علم و قلم)

انقلاب اسلامي ايران جهشي بزرگ در تحوّلات سياسي به شمار مي آيد. اين انقلاب در روند رو به انحناي تاريخ بشري سيري صعودي ايجاد كرد. انقلابي كه ريشه در حركت اصلاح طلبانه انبياي الهي داشت ظهور يافت و با محور قرار دادن اسلام و روحانيت و نيز با اتّكا بر خداوند ـ عزّ و جل ـ و با پشتيباني خيل عظيم مردم ايران، دستاوردهايي به ارمغان آورد كه بر احدي پوشيده نمانده است. اين انقلاب حتي انديشمندان و نظريه پردازان بزرگ جهان را به تأمّل واداشت و آنان را برانگيخت تا برداشت‌ها و ديدگاه‌هاي خود در باب چرايي پيدايش انقلاب‌ها را تعديل نمايند.

     پيروزي انقلاب اسلامي نه ريشه در ملّي گرايي داشت و نه ناشي از برخي سياست‌هاي مقطعي رژيم پهلوي بود. فقهاي شيعه فقه پوياي اسلام را در عرصه حركات اجتماعي و سياسي به نمايش گذاشتند و با رهبري مدبّرانه بنيانگذار جمهوري اسلامي، خيل عظيم مردم را به سمت تحقق آرمان‌هاي الهي هدايت كردند. از اين رو، انقلاب اسلامي از بدو پيدايش، نام «اسلام» بر خود دارد و همين اسلامي بودن نظام بوده كه آن را به حركت عظيم انبيا پيوند زده است.

     هويت اسلامي انقلاب اقتضا مي كرد تا رهبري آن بر عهده كسي باشد كه با تعمّق و تأمّل در احكام متعالي اسلام، توان هدايت چنين حركتي را داشته باشد و او كسي جز مقام ولي فقيه نبود. امام با مديريت و تدبير الهي خود تمام اقشار از جمله روحانيت و دانشگاهيان را بسيج فرمود تا همراه و همفكر و همسو با همديگر مسير سخت پيروزي انقلاب اسلامي را طي كنند. انقلاب اسلامي به رهبري ولي فقيه و با اتحاد و انسجام همه اقشار امت اسلام به پيروزي رسيد و تأثير شگرف خود را در منطقه و جهان بر جاي گذاشت و دستاوردهاي فراواني را به ويژه براي جوامع اسلامي به همراه آورد.

     اين نعمت عظيم با دستاوردهاي گران قدر خود در صورتي باقي خواهند ماند و اين حركت در صورتي استمرار خواهد يافت كه شكر نعمت بجاي آوريم. چه بسا حركات اصلاح طلبانه اي كه به سبب كفران نعمت، متوقف گرديد، يا از اساس ويران شد. حتي برخي از حكومت‌هاي منسوب به اديان و انبياي الهي نيز به سبب كفران نعمت از سوي عوام و خواص پيروان آن ها، رو به زوال نهاده شد. اولين گام در شكر چنين نعمتي آن است كه آسيب‌هاي فراروي انقلاب اسلامي شناسايي شود تا سير صعودي انقلاب تداوم يابد. آسيب‌ها و تهديدهايي كه متوجه نظام اسلامي است به سبب عظمت اين نهضت، بزرگ و قابل توجهند و غفلت از آن‌ها مي تواند انقلاب اسلامي را در مسير فروپاشي قرار دهد.

     بر ارباب علم و قلم است كه نسل سوم انقلاب را، كه بسياري از رويدادها برايشان پوشيده مانده است، با مسير اين حركت آشنا سازند و جلوي هرگونه تحريف در اين زمينه را بگيرند. دشمنان اين انقلاب هم اينك تمام نگاه خود را متوجه نسل سوم انقلاب كرده اند و بيم آن مي رود كه با غفلت مسئولان و اهل علم و قلم، حقايق اين انقلاب تحريف گردند و انديشه‌هاي ناب آن به فراموشي سپرده شوند. و كفران نعمت موجب مي گردد هويت اصيل انقلاب مخدوش شود. اما اگر قدر نعمت انقلاب اسلامي دانسته شود، بدون ترديد، اين انقلاب زمينه ساز پيروزي كامل حق بر باطل و ظهور منجي عالم بشريت خواهد گرديد.

به اميد آن روز.

دبير گروه