شناسنامه

ماهنامه علمي ـ ترويجي در زمينه علوم انساني  آذر 1389

بر اساس مجوز شماره 6776/3 مورخ 14/8/1386 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) درجه «علمي ـ ترويجي» به ماهنامه معرفت اعطا گرديد.

 • صاحب امتياز: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • مدير مسئول: سيداحمد رهنمايي
 • سردبير: ابوالفضل ساجدي
 • دبير تحريريه: مرتضي رضايي
 • دبير گروه تاريخ: حامد منتظرى‏مقدّم

 • هيأت تحريريه
 • حجه‏الاسلام استاد محمود رجبي (تفسير و علوم قرآني) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدرضا جباري (علوم قرآني) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدناصر سقاي بي‏ريا (روان‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • دكتر محمّدكريم خداپناهي (روان‏شناسي) ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • حجه‏الاسلام دكتر حميد پارسانيا (جامعه‏شناسي) ـ دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • دكتر منوچهر محمّدي (علوم سياسي) ـ دانشگاه تهران
 • دكتر رحمت‏اللّه خالقي (علوم تربيتي) ـ دانشگاه اصفهان
 • حجه‏الاسلام دكتر عباسعلي شاملي (علوم تربيتي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر علي مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر مرتضي آقاتهراني (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر ابوالفضل ساجدي (دين‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • حجه‏الاسلام دكتر محمّدعلي شمالي (دين‏شناسي) ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 • دكتر علي رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • دكتر عباسعلي كدخدايي (حقوق) ـ دانشگاه تهران
 • دكتر محسن خندان «الويري» (تاريخ) ـ دانشگاه امام صادق (ع)
 • نشاني: قم، بلوار امين، بيست متري گلستان، گلستان 2، پلاك 11ـ صندوق پستي: 186ـ37165
 • تلفن: (تحريريه) 2936008 و 2113671 ـ (مشتركان) 2936054-2113675 ـ دورنگار: 2934483 (0251)
 • پست الكترونيك:E-mail: marifat@qabas.net
 • اينترنت: 1) marifat.ir 2) qabas.com/marefat
 •  
راهنماى تهيه و تنظيم مقالات
الف) شرايط عمومى
1. مقالات ارسالى بايد برخوردار از صبغه تحقيقى ـ تحليلى، ساختار منطقى، انسجام محتوايى، و مستند و مستدل بوده با قلمى روان و رسا به زبان فارسى نگارش يافته باشند.
2. مقالات ارسالى بر روى يك صفحه  A4با فاصله 1 سانتيمتر بين سطور (حتى‏الامكان تايپ شده با قلم لوتوس 14 در محيط  WORDهمراه با CD) به دفتر مجله ارسال شود و يا فايل آن از طريق رايانامه (E-mail) به نشانى اينترنتى مجله:  marifat@qabas.netارسال گردد.
3. حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه (300 كلمه‏اى) تنظيم شود. از ارسال مقالات دنباله‏دار جدا اجتناب نماييد.
4. مشخصات كامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگى، مرتبه علمى / تحصيلات، نشانى كامل پستى، نشانى صندوق الكترونيكى، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمى وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
5. مقالات ارسالى نبايد قبلاً در نشريات داخلى و يا خارجى و يا يه به عنوان بخشى از يك كتاب چاپ شده باشند. و نيز همزمان براى چاپ به ساير مجلات علمى ارسال نشده باشند.
6. از ارسال مقالات ترجمه شده خودارى نماييد. نقد مقالات علمى و يا آثار و كتاب‏هاى منتشر شده، كه حاوى موضوعات بديع يا نكات علمى ويژه، كه با مقتضيات و نياز جامعه علمى تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشى و تأليفى بر اين‏گونه مقالات اولويت خواهد داشت.
ب) نحوه تنظيم مقالات
مقالات ارسالى بايد از ساختار علمى برخوردار باشند؛ يعنى داراى عنوان مشخصات نويسنده، چكيده، كليدواژه‏ها، مقدّمه، بدنه اصلى، نتيجه و فهرست منابع باشند.
1. چكيده: چكيده فارسى مقاله (به همراه چكيده انگليسى) 150ـ170 كلمه تنظيم گردد و به اختصار شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگى پژوهش و اجمالى از يافته‏هاى مهم پژوهش باشد. در چكيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذكر ادلّه، ارجاع به مأخذ و بيان شعارى خوددارى گردد.
2. كليدواژه‏ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدى مرتبط با محتوى كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعى مقاله باشد.
3. مقدّمه: در مقدّمه مقاله، تعريف مسئله، ضرورت و اهميت پژوهش، جنبه نوآورى بحث، سؤالات اصلى و فرعى، تصوير اجمالى ساختار كلى مقاله بر اساس سؤالات اصلى و فرعى مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسى مقاله تعريف گردد.
4. بدنه اصلى: در سامان‏دهى بدنه اصلى مقاله لازم است:
الف. ماهيت، ابعاد و زواياى مسئله خوب توصيف و تحليل شود.
ب. پيشينه تحقيق و جنبه نوآورى در مقاله مشخص شود.
ج. آراء و ديدگاه‏ها، به همراه ادلّه آنها به طور مستند بيان، تجزيه و تحليل گردد.
د. نظريات رقيب، به طور مستدل نقد و ارزيابى شود.
ه. نظريه مقبول ابداع يا اختيار و سپس، تبيين و توجيه كافى از آن به عمل آيد.
و. نتايج و كاربردهاى پژوهش مشخص شود.
5. نتيجه‏گيرى: نتيجه بيانگر يافته‏هاى تفصيلى تحقيق است. از ذكر بيان مسئله، جمع‏بندى، مباحث مقدّماتى، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادى در اين قسمت خوددارى شود.
6. فهرست منابع: اطلاعات كتاب‏شناختى كامل منابع و ماخذ تحقيق (اعم از فارسى، عربى، و لاتين) در انتهاى مقاله بر اساس شيوه زير آورده مى‏شود:
نام و نام خانوادگى نويسنده، نام كتاب، مترجم / محقق، شماره چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر، شماره صفحه.
نام و نام خانوادگى نويسنده، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه، ماه و سال نشر، صفحات ابتدا و انتهاى مقاله.
ج) يادآورى
1. حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براى مجله محفوظ است.
2. مجله حداكثر پس از دو ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطلاع خواهد داد.
3. حق چاپ مقاله پس از پذيرش براى مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جاى ديگر با ذكر نشانى نشريه بلامانع است.
4. مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.
5. مقالات دريافتى، نرم‏افزارها، و... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمى‏شود.